Spółdzielnia Mieszkaniowa GEODECI

Regulamin Podziału Obowiązków

 
REGULAMIN PODZIAŁU OBOWIĄZKÓW POMIĘDZY SPÓŁDZIELNIĄ MIESZKANIOWĄ LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWĄ „GEODECI” A UŻYTKOWNIKAMI LOKALI W ZAKRESIE REMONTÓW I KONSERWACJI LOKALI.
 
 
Na podstawie § 99 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej „GEODECI” ustala się wzajemne obowiązki Spółdzielni i mieszkańców lub użytkowników mieszkań w zakresie remontów i konserwacji lokali.
 
 
Rozdział 1
 
I. PRZEPISY OGÓLNE
 
§1
1. Założenia wyjściowe :
 
a) Spółdzielnia wykonuje remonty, naprawy, konserwacje jedynie elementów nieruchomości wspólnej;
b) podział obowiązków jest niezależny od rodzaju lub statusu lokalu ( posiadanego tytułu prawnego do lokalu) tj. postanowienia niniejszego Regulaminu znajdują zastosowanie również w stosunku do osób nie posiadających tytułu prawnego do lokalu lub osób nie będących członkami spółdzielni;
c) remonty należące do obowiązków spółdzielni finansowane są ze środków z funduszu remontowego;
d) spółdzielnia nie uczestniczy w finansowaniu remontów należących do obowiązków mieszkańców czy użytkowników, z zastrzeżeniem p. „e”;
e) spółdzielnia może uczestniczyć w finansowaniu remontów, o których mowa w p. „d” w oparciu o odrębne umowy przewidujące jednorazowy lub ratalny zwrot środków wydatkowanych z funduszu remontowego spółdzielni;
 
 
2. Cel:
a) celem regulaminu jest określenie podstawowych obowiązków dotyczących utrzymania we właściwym stanie technicznym i estetycznym nieruchomości spółdzielni, a także podziału obowiązków pomiędzy spółdzielnia
a mieszkańcami i użytkownikami w zakresie konserwacji i remontów budynków i lokali, wchodzących w skład nieruchomości spółdzielni.
 
3. Realizacja obowiązków Spółdzielni wobec członków uzależniona jest od zachowania właściwych relacji między stanem finansowych danej oznaczonej nieruchomości i potrzebami na cele związane z utrzymaniem oznaczonej nieruchomości
w należytym stanie technicznym wg. rocznych planów. Potrzeby remontowe i konserwacyjne przekraczające możliwości finansowe danej nieruchomości mogą być realizowane i sfinansowane w formie pożyczki wewnętrznej na podstawie decyzji Zarządu w zależności od posiadanych przez Spółdzielnie środków i poziomu zadłużenia poszczególnych nieruchomości oznaczonych.
 
§2
 
Słowniczek podstawowych pojęć:
 1. remont – należy przez to rozumieć wykonywanie robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji,
 2. czynności konserwacyjne- należy przez to rozumieć wykonywanie prac mających na celu utrzymanie we właściwym stanie technicznym i estetycznym budynków, lokali i urządzeń wchodzących w skład nieruchomości spółdzielni,
 3. budynek- należy przez to rozumieć wielorodzinny budynek mieszkalny, a także inny obiekt, w którym mieszkańcy i użytkownicy lokali wspólnie korzystają ze znajdujących się w nim pomieszczeń lub urządzeń oraz z terenu, na którym jest położony,
 4. lokal- należy przez to rozumieć odrębny lokal mieszkalny lub użytkowy, wchodzący w skład budynku wraz z pomieszczeniami przynależnymi,
 5. nieruchomości spółdzielni - należy przez to rozumieć budynki wraz z przynależnym im terenem
  i urządzeniami, których spółdzielnia jest właścicielem lub współwłaścicielem,
 6. mieszkańcy - należy przez to rozumieć wszystkie osoby posiadające tytuł prawny do lokalu,
 7. naprawy – w rozumieniu niniejszego regulaminu są to roboty konserwacyjno-remontowe oraz wymiana zużytych lub uszkodzonych instalacji, elementów wykończenia, wyposażenia lokali i budynków,
 8. lokal mieszkalny - jest to wydzielona trwałymi ścianami w obrębie budynku izba lub zespół izb przeznaczonych na stały pobyt ludzi, które wraz z pomieszczeniami pomocniczymi służą zaspokajaniu ich potrzeb mieszkalnych. Przepis ten stosuje się odpowiednio również do lokali wykorzystywanych zgodnie
  z przeznaczeniem na cele inne niż mieszkalne. Lokale wraz z przynależnymi pomieszczeniami pomocniczymi stanowią przedmiot odrębnej własności na podstawie podjętych uchwał Zarządu Spółdzielni.
 9. nieruchomość wspólna- jest to nieruchomość gruntowa przypisana danemu budynkowi oraz jego części i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali. Do nieruchomości wspólnej ( poza gruntem) zaliczane są:
 • klatki schodowe, korytarze, hole, przejścia, prześwity i bramy oraz inne elementy służące do komunikacji wewnątrz lub w granicy budynku;
 • schowki, wózkarnie;
 • pralnie i suszarnie, kotłownie, składy opału, pomieszczenia węzłów cieplnych, rozdzielni elektroenergetycznych, wodomierzy, inne pomieszczenia ogólnodostępne;
 • garaże, jeżeli ich powierzchnia nie była uwzględniona w ogólnej powierzchni użytkowej budynku stanowiącej podstawę do odliczenia udziału we współwłasności i ceny lokalu
 • komórki na narzędzia, składy i inne pomieszczenia gospodarcze służące danej nieruchomości;
 • fundamenty i inne elementy posadowienia budynku;
 • ściany konstrukcyjne wraz z tynkami zewnętrznymi i elementami architektonicznymi oraz tynkami wewnętrznymi w pomieszczeniach przynależnych do nieruchomości wspólnej;
 • balkony, loggie, tarasy i balustrady w części konstrukcyjnej;
 • ściany działowe z wyjątkiem ścian usytuowanych wewnątrz poszczególnych lokali;
 • dachy wraz z ich konstrukcją nośną i stropodachy oraz rynny, obróbki blacharskie, ławy kominiarskie itp.;
 • stropy między poszczególnymi kondygnacjami;
 • przewody kominowe (spalinowe i wentylacyjne) wraz z kominami, bez kratek wentylacyjnych;
 • instalacja centralnego ogrzewania ( z wyjątkiem instalacji etażowej) wraz z grzejnikami;
 • węzeł cieplny nie stanowiący własności dostawcy energii cieplnej wraz ze związanymi z nim urządzeniami;
 • instalacja gazowa od głównego zaworu w budynku do indywidualnego licznika na wejściu do lokalu, a w przypadku jego braku do pierwszego zaworu odcinającego w lokalu (włącznie), a także instalacja gazowa w pomieszczeniu wspólnym;
 • instalacja elektryczna od złącza do indywidualnego licznika na wejściu do lokalu, w tym instalacja elektryczna w pomieszczeniach wspólnych oraz urządzenia oświetleniowe umieszczone za zewnętrznych ścianach budynku;
 • instalacja wodociągowa od pierwszego zaworu za wodomierzem głównym do budynku do indywidualnego wodomierza służącego do pomiaru wody zużytej w lokalu lub ( w przypadku braku wodomierza) do pierwszego zaworu licząc od trójnika, od którego odchodzi instalacja odrębnego lokalu (włącznie z zaworem) uwaga: indywidualne wodomierze należą do części wspólnej, jeżeli były sfinansowane ze środków wspólnych;
 • instalacja centralnej ciepłej wody od pierwszego zaworu za wymiennikiem lub rozdzielaczem
  w węźle cieplnym do indywidualnego wodomierza służącego do pomiaru zużytej w lokalu lub
  ( w przypadku braku wodomierza) do pierwszego zaworu licząc od trójnika, od którego odchodzi instalacja odrębnego lokalu (włącznie z zaworem); własność wodomierzy – jak w uwadze do punktu powyżej;
 • instalacja kanalizacyjna do pierwszej studzienki rewizyjnej, w tym piony, podłączenia lokali
  w części znajdującej się poza tymi lokalami, lecz z wyłączeniem odcinków służących poszczególnym lokalom i znajdujących się w obrębie tych lokali, a także zewnętrzne i wewnętrzne rury spustowe;
 • inne instalacje finansowane ze środków wspólnych mieszkańców ( np. instalacja odgromowa, antena zbiorcza, inst. domofonowa i in.), bez urządzeń i osprzętu w lokalach;
 • w przypadku gdy współwłasność obejmuje działkę gruntu poza obrysem budynku, również obiekty znajdujące się na tej działce a mianowicie:
  a) drogi, dojazdy, chodniki, schody, itp.;
  b) obiekty małej architektury i urządzenia terenu w tym urządzenia placów zabaw, ławki , trzepaki i.in.;
  c) altany śmietnikowe, komórki oraz inne budynki i budowle nie będące własnością odrębnego właściciela;
  d) instalacje i urządzenia oświetleniowe oraz inne instalacje służące użytkowaniu terenu (nie dotyczy to sieci i przyłączy do budynku);
  e) drzewa, krzewy, trawniki, kwietniki, itp.;
10. zewnętrzna instalacja elektryczna – układ przewodów i kabli w budynku wraz ze sprzętem elektroinstalacyjnym, urządzeniami, aparaturą rozdzielczą i sterowniczą, układem pomiarowo-rozliczeniowym, urządzeniami zabezpieczającymi i ochronnymi oraz uziemieniami, mającymi początek na zaciskach przed licznikowych zabezpieczenia lokalu;
11. wewnętrzna instalacja elektryczna – układ przewodów w lokalu wraz ze sprzętem i osprzętem elektroinstalacyjnym, urządzeniami, układem pomiarowo-rozliczeniowym wraz z tablicą, urządzaniami zabezpieczającymi i ochronnymi oraz uziemieniami, mającymi początek na zaciskach przed licznikowych zabezpieczenia lokalu i koniec na gniazdach wtyczkowych, wypustach oświetleniowych i zainstalowanych na stałe odbiornikach zasilanych energią elektryczną;
12. instalacja piorunochronna – zespół elementów konstrukcyjnych budynku i elementów zainstalowanych na budynku, odpowiednio połączonych, przystosowanych do ochrony odgromowej;
13. zewnętrzna instalacja wodociągowa- układ przewodów wody zimnej w budynku wraz z armaturą
i wyposażeniem, mającym początek w miejscu podłączenia przewodu z zaworem odcinającym tę instalację od wodomierza umieszczonego na przyłączu wodociągowym, a zakończeniu zaworami odcinającymi dany lokal wraz z tymi zaworami;
14. wewnętrzna instalacja wodociągowa - układ przewodów wody zimnej w lokalu wraz z armaturą
i wyposażeniem, mającym początek w miejscu połączenia przewodu z zaworem odcinającym dany lokal,
a zakończenie w punktach czerpalnych wody zimnej;
15. zewnętrzna instalacja ciepłej wody użytkowej- układ przewodów wody cieplej w budynku wraz z armatura
i wyposażeniem mającym początek w miejscu połączenia przewodu z zaworem odcinającym tę instalację od węzła cieplnego lub przyłącza, a zakończenie zaworami odcinającymi dany lokal;
16. wewnętrzna instalacja ciepłej wody użytkowej - układ przewodów wody ciepłej w lokalu wraz z armaturą
i wyposażeniem, mającym początek w miejscu połączenia przewodu z zaworem dany lokal i koniec w punktach czerpalnych ciepłej wody;
17. zewnętrzna instalacja kanalizacyjna – układ przewodów kanalizacyjnych w budynku wraz z armaturą
i wyposażeniem mającym początek w miejscu połączenia (wraz z trójnikiem) pionu z poziomym przewodem (znajdującym się w lokalu), a zakończeniem na wlotach poziomych przewodów kanalizacyjnych do pierwszych od strony budynku studzienek umieszczonych na zewnątrz budynku;
18. wewnętrzna instalacja kanalizacyjna – układ przewodów kanalizacyjnych w lokalu wraz z armaturą
i wyposażeniem mającym początek w miejscu połączenia pionu z poziomym przewodem (znajdującym się
w lokalu), a zakończeniem w miejscu połączenia przewodów z przyborami;
19. zewnętrzna instalacja gazowa – układ przewodów gazowych w budynku wraz z armaturą i wyposażeniem mającym początek w miejscu połączenia przewodu z kurkiem głównym gazowym odcinającym tę instalację od przyłącza, a zakończenie na kurkach odcinających (pierwszy od strony pionu) lokal;
20. wewnętrzna instalacja gazowa – układ przewodów gazowych w lokalu wraz z armaturą i wyposażeniem mającym początek w miejscu połączenia przewodu z kurkiem odcinającym ( pierwszym od strony pionu) dany lokal a zakończenie na urządzeniach gazowych wraz z tymi urządzeniami;
21. instalacja centralnego ogrzewania – układ przewodów centralnego ogrzewania w budynku wraz z armaturą i wyposażeniem mającym początek w miejscu połączenia przewodu z zaworem odcinającym tę instalację od węzła cieplnego lub przyłącza, a zakończeniem na grzejnikach;
22. przewody spalinowe – przewody wraz z ich wyposażeniem, służące do odprowadzania spalin z palenisk opalanych paliwem gazowym lub olejowym do kanałów spalinowych;
23. kanały spalinowe- kanały wykonane w ścianach budynku lub przybudowanych do tych ścian, wraz z ich wyposażeniem, służące do odprowadzania spalin ponad dach;
24. kanały wentylacyjne- kanały wykonane w ścianach budynku lub przybudowane do tych ścian, wraz z ich wyposażeniem, służące do odprowadzania zanieczyszczonego powietrza z pomieszczeń;
25. przewody dymowe- przewody wraz z ich wyposażeniem, służące do odprowadzania dymu z palenisk opalanych paliwem stałym z kanałów dymowych;
26. kanały dymowe- kanały wykonane w ścinanych budynku lub przybudowane do tych ścian, wraz z ich wyposażeniem, służące do odprowadzania dymu ponad dach;
27. lokator- osoba/osoby zamieszkujące w mieszkaniach spółdzielczych, niezależnie od tytułu prawnego lub osoby bez tytułu prawnego.
 
§ 3
 
1. Spółdzielnia oraz mieszkańcy i użytkownicy zobowiązani są do wykonywania remontów oraz prowadzenia czynności konserwacyjnych zgodnie z podziałem obowiązków, o których mowa w rozdziale 2 w terminach
i z częstotliwością umożliwiającą utrzymanie nieruchomości spółdzielni w tym budynków i lokali oraz instalacji
i urządzeń w należytym stanie technicznym.
 
2. Spółdzielnia oraz mieszkańcy i użytkownicy zobowiązani są przeprowadzać remonty, zgodnie ze sztuka budowlaną, zgodnie z przepisami BHP, a także w taki sposób, aby nie utrudniać korzystania z budynku oraz
z znajdujących się w nim innych lokali, w tym stosować się do zasad porządku domowego. Prace specjalistyczne wykonywane winny być przez firmy posiadające stosowne uprawnienia.
 
§ 4
 
1. Wydanie mieszkańcom i użytkownikom oraz przejmowanie od nich przez spółdzielnię lokali następuje protokolarnie.
2. Protokoły sporządza się w taki sposób, aby można było określić rzeczowo i finansowo zakres wykonanych lub niezbędnych do wykonania prac remontowych oraz czynności konserwacyjnych.
 
Rozdział 2
 
II. OBOWIĄZKI SPÓŁDZIELNI.
 
§5
 
1. Do obowiązków spółdzielni należy wykonanie robót zaliczanych do remontu budynku, w tym:
1) Remont przyłączy, elementów przyłączy budynku będących własnością Spółdzielni obejmujące:
a) przyłącza kanalizacyjne ( sanitarne, deszczowe)
b) przyłączą sieci cieplnej niskich i wysokich parametrów
c) przyłącza do sieci elektrycznej
d) przyłącza wodociągowe
e) lub wykonie nowych przyłączy
2) Remont fundamentów łącznie z izolacjami, obejmujący:
a) wzmocnienie fundamentów lub ich zabezpieczenie
b) izolacje przeciwwodne, przeciwwilgociowe, cieplne
c) osuszanie fundamentów
3) Remont elementów konstrukcyjnych budynku lub ich części, dotyczące:
a) konstrukcji stropów
b) konstrukcji ścian nośnych zewnętrznych
c) konstrukcji i pokrycia dachu
d) ocieplenia stropów i stropodachów
e) kanałów spalinowych i wentylacyjnych f) pozostałych elementów konstrukcyjnych budynków, jak np. słupów , podciągów schodowych, zadaszeń, konstrukcji balkonów.
4) Remont elewacji budynku, obejmuje:
a) tynki i okładziny zewnętrzne
b) malowanie elewacji
c) ocieplenie ścian budynku
d) obróbki blacharskie i elementy odwodnienia budynku
5) Wbudowanie nowych, wymiana lub remont okien i drzwi w pomieszczeniach nieruchomości wspólnej oraz drzwi zewnętrznych.
6) Przebudowa układu funkcjonalnego budynku, obejmująca:
a) wjazdy, podjazdy, zabezpieczenia i wykonanie innych elementów związanych z udostępnieniem
i przystosowaniem obiektu oraz pomieszczeń ogólnodostępnych budynku dla osób niepełnosprawnych.
7) Remont lub wymiana instalacji budynku, obejmująca rozprowadzenie po budynku instalacji oraz montaż trwale umiejscowionych: wyposażenia, armatury, i urządzeń wchodzących w skład nieruchomości wspólnej budynku,
w rozumieniu przepisów art. 3 ust. 2 i ustawy „o własności lokali w tym:
a) instalacji sanitarnych, ciepłowniczych i wodociągowych
b) instalacji wentylacyjnych
c) instalacji elektrycznych, odgromowych i uziemienia
d) przewodów wentylacyjnych i spalinowych
e) instalacji gazowych, w tym zainstalowanych urządzeń lub systemów służących poprawie bezpieczeństwa użytkowników gazu.
 
7¹ W przypadku nieszczelności przewodu kominowego wyposażonego już wcześniej we wkład kominowy koszt jego ponownej wymiany pokrywa w 100% wnioskodawca.
7² W sprawach nieuregulowanych, spornych lub przypadkach losowych decyzję co do sposobu finansowania i wymiany podejmuje Zarząd Spółdzielni.
7³ Powyższe działania opierają się na podstawie opinii kominiarskiej.
 
8) Remont części wspólnej budynku ( ciągów komunikacyjnych, magazynów, suszarni, portierni, pomieszczeń gospodarczych, itp.) w tym całej instalacji c.o. w zakresie rzeczowym odpowiadającym projektowi wykonawczemu budynku.
2. Do obowiązków spółdzielni należy wykonywanie czynności konserwacyjnych w nieruchomościach wspólnych oraz przeglądów i badań wynikających z przepisów powszechnie obowiązujących.
 
3. Remont lokali mieszkalnych w przypadku powstałej szkody z winy Spółdzielni niezależnie od lokatora.
 
III. OBOWIĄZKI CZŁONKÓW SPÓŁDZILENI
 
§ 6
 
1. Do obowiązków mieszkańców i użytkowników będących właścicielami lokali lub posiadających inne tytuły prawne do lokali należy wykonanie robót zaliczanych do remontu lokalu, do którego wlicza się balkony, loggie i tarasy (poza ich konstrukcją) oraz pomieszczenia przynależne, w tym:
1) remont lub wykonanie nowych elementów w lokalach, w zakresie:
a) ścianek działowych, sufitów, tynków i okładzin wewnętrznych za wyjątkiem uszkodzeń wywoływanych pracą konstrukcji budynku:
b) konserwacja i naprawa podłóg i posadzek ( oprócz przypadków wadliwego podłoża spowodowanych awariami konstrukcji);
c) okien, świetlików i drzwi wraz z ich oszkleniem:
d) powłok malarskich i tapet;
e) elementów kowalsko-ślusarskich;
f) izolacji przeciwwodnych, przeciwwilgociowych, dźwiękochłonnych i cieplnych;
g) pozostałych elementów (np. pawlaczy, trwale umieszczonych szaf wnękowych, obudowy wanien, zlewozmywaków, grzejników)
2) remont lub wymiana instalacji w lokalu, obejmujące rozprowadzenie po lokalu instalacji oraz montaż trwale umiejscowionego wyposażenia armatury i urządzeń dotyczących:
a) instalacji gazowych, instalacji sanitarnych i wodociągowych,
b) instalacji elektrycznych,
c) instalacji klimatycznych i wentylacyjnych,
d) instalacji i urządzeń grzewczych ( grzejniki)
e) przewodów wentylacyjnych i spalinowych,
f) eksplozymetrycznych
3) do obowiązków mieszkańców i użytkowników należy również wykonanie czynności konserwacyjnych
w zakresie rzeczowym, o którym mowa w pkt. 1 i pkt 2 ( konserwacji instalacji c.o. wraz z grzejnikami wymaga wcześniejszego uzgodnienia z odpowiednimi służbami technicznymi spółdzielni).
 
2. Pozwolenie na montaż klimatyzatora może być wydawane wyłącznie na pisemny wniosek (podanie) skierowany przez zainteresowanego lokatora do Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej „GEODECI”.
 
3. Spółdzielnia może uzależnić wydanie zgody na montaż klimatyzacji od wcześniejszego uzyskania pisemnej zgody lokatorów ( współmieszkańców), których montaż wnioskowanego urządzenia bezpośrednio może dotyczyć np. lokali przyległych do miejsca montażu jednostki zewnętrznej, lokali mających okna od strony montażu jednostki zewnętrznej itp.
 
4. Warunki techniczne montażu klimatyzacji o której mowa w §6 ust.1 pkt 2lit.c):
1) Montażu klimatyzatora dokonać może jedynie firma specjalistyczna zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami montażu tego typu urządzeń oraz Dokumentacją Techniczno-Rozruchową danego urządzenia,
2) Jednostka zewnętrzna musi zostać zamontowana w taki sposób, aby nie została uszkodzona elewacja budynku. Sposób montażu powinien przewidywać uwzględnienie dystansu od ściany budynku wynoszącego 25 cm ( nie dotyczy ścian docieplonych). Montaż klimatyzatora możliwy jest wyłącznie na balkonie.
3) Urządzenie powinno być zamontowane na specjalnych podporach tłumiących drgania i przenoszących obciążenia użytkowe urządzenia,
4) Przejścia przez ściany powinny być wykonane w sposób nie naruszający elementów konstrukcjach budynku
( np. nadproża) i posiadać izolację przeciwwilgociową i termiczną,
5) Odprowadzenie skroplin może być wykonane wyłącznie w obrębie mieszkania do pojemnika na skropliny, który musiałby być systematycznie opróżniany,
6) Niedopuszczalne jest odprowadzanie skroplin na zewnątrz lokalu,
7) Zabrania się umieszczania w ścianach zewnętrznych budynku lub pod warstwą dociepleniową instalacji rozprowadzającej,
8) Montaż przewodów i urządzeń klimatyzacji powinien być wykonany, jako rozwiązanie docelowe ( nie dopuszcza się stosowania rozwiązań tymczasowych i prowizorycznych),
9) Zasilanie elektryczne klimatyzatora należy wykonać z instalacji elektrycznej w mieszkaniu ( wydzielony obwód elektryczny) – po uprzednim przystosowaniu zabezpieczeń instalacji do zwiększonego poboru mocy. W przypadku niewystarczającej wartości zabezpieczenia przelicznikowego w instalacji Lokator zobowiązany jest na swój koszt wystąpić do Zakładu Energetycznego o zwiększenie mocy zamówionej dla mieszkania i budynku. Powyższe ma na celu ochronę zabezpieczeń (bezpiecznika głównego) budynku przed uszkodzeniem. Przed uruchomieniem klimatyzatora instalacja elektryczna podlega odbiorowi przez Spółdzielnię. W tym celu należy skontaktować się
z firmą wykonującą konserwację instalacji elektrycznych na zlecenie Spółdzielni.
10) Dopuszcza się jedynie stosowania klimatyzatorów z odpowiednimi aprobatami, atestami i dopuszczeniami do stosowania w budownictwie.
11) Klimatyzator musi spełniać warunki „Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r.
w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku” w którym poziom hałasy emitowany przez urządzenia nie może przekraczać 55 dB w ciągu dnia oraz 45 dB w ciągu nocy,
12) Po zakończeniu prac lokator ma obwiązek zgłoszenia montażu klimatyzatora do odbioru w Spółdzielni
w terminie do 7 dni od momentu zamontowania,
13) Zgłoszenie do odbioru wymaga formy pisemnej oraz przedłożenie niżej wymienionych dokumentów:
a) odpowiednie świadectwa wyrobu, aprobaty, atesty i dopuszczenie do stosowania w budownictwie,
b) protokół prób szczelności rurociągów łączących jednostki,
c) protokół z badań stanu izolacji przewodów elektrycznych i pomiarów skuteczności ochrony przeciwpożarowej,
d) oświadczenie o przyjęciu odpowiedzialności za zamontowane urządzenie.
 
5. Spółdzielnia cofnie zgodę na montaż klimatyzatora lub nakaże jego demontaż w przypadku:
1) klimatyzator został zamontowany bez zgody Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej „GEODECI” ,
2) zamontowany klimatyzator w terminie do 7 dni od daty montażu nie został zgłoszony do odbioru wraz ze stosownymi dokumentami,
3) zamontowany klimatyzator i sposób jego montażu nie spełnia określonych warunków technicznych,
4) jednostka zewnętrzna nie będzie spełniała norm dotyczących dopuszczalnego poziomu hałasu (wg dokumentacji urządzenia),
5) zamontowany klimatyzator stał się powodem naruszenia zasad współżycia społecznego mieszkańców,
6) nie dostarczono do Spółdzielni stosownego oświadczenia o przyjęciu odpowiedzialności za zamontowanie urządzenia.
 
6. Odpowiedzialność lokatora za urządzenie. Wszelkiego rodzaju szkody wynikłe z pracy, awarii oraz sposobu montażu klimatyzatora obciążają bezpośrednio lokatora i zarazem zobowiązują do natychmiastowego ich usunięcia,
a w uzasadnionych przypadkach do demontażu klimatyzatora.
1) Lokator ubiegający się o pozwolenie na montaż klimatyzatora:
a) przejmuje pełną odpowiedzialność wobec osób trzecich związaną z odpowiednim zamocowaniem
i użytkowaniem klimatyzatora,
b) wszelkiego rodzaju szkody wynikłe z awarii i pracy klimatyzatora obciążają jego właściciela ( np. zabrudzenie elewacji i w związku z tym konieczne malowanie),
c) przejmuje pełną odpowiedzialność cywilną wobec Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej „GEODECI” wobec powstałych uszkodzeń mienia w trakcie użytkowania klimatyzatora, w tym uszkodzeń lub zabrudzeń elewacji budynku, okien i balustrad innych lokali budynku,
d) zobowiązuje się do prowadzenia na własny koszt bieżącej konserwacji zamontowanego klimatyzatora oraz konstrukcji mocujących oraz dbania o zachowanie estetycznego wyglądu całości zamontowanego urządzenia,
e) zobowiązuje się na każde wezwanie Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej „GEODECI” do umożliwienia jej upoważnionym pracownikom przeprowadzenia kontroli sposobu montażu
i warunków eksploatacji klimatyzatora,
2) Na każde pisemne wezwanie Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej „GEODECI” związane z koniecznością wykonania remontu ( np. remontu balkonu), Lokator zobowiązany jest do demontażu
i ponownego montażu klimatyzatora wraz z konstrukcją mocującą we własnym zakresie. W przypadku nie wykonania tego obowiązku przez Lokatora obciążają go koszty demontażu klimatyzatora wykonanego przez inne osoby prawne lub fizyczne na zlecanie Zarządu Spółdzielni albo przez służby techniczne Spółdzielni,
3) W przypadku nie wywiązywania się z ustaleń, o których mowa w niniejszym Regulaminie Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej „GEODEC” może nakazać w trybie pilnym demontaż klimatyzatora.
W uzasadnionych przypadkach Spółdzielnia może przy naruszeniu niniejszych warunków, zdemontować skraplacz i instalację na zewnątrz budynku – po uprzednim wezwaniu właściciela – na jego koszt.
 
7. Spółdzielnia wyraża zgodę na montaż anten satelitarnych wyłącznie na własnych balkonach (montaż tylko do barierek balkonów) lub kablem przez przewody kominowe, po wcześniejszym ustaleniu warunków montażu z administracją Spółdzielni.
 
8. Montaż, remont oraz mycie daszków nad indywidualnymi balkonami wyłącznie we własnym zakresie po uzyskaniu zgody przez administrację Spółdzielni.
 
§7
 
1. Do obowiązków lokatorów należy ponadto:
a) natychmiastowe zawiadomienie Spółdzielni o wszelkich dostrzeżonych awariach wewnątrz lokalu mieszkalnego, pod rygorem pozbawienia prawa do dokonania napraw na koszt Spółdzielni;
b) udostępnienia lokalu w dniach i godzinach uprzednio uzgodnionych ze Spółdzielnią, celem przeprowadzenia przeglądu technicznego, remontu albo usunięcia awarii;
c) remontowanie lokalu ( malowanie co najmniej raz na 4 lata) oraz wymiana i konserwacja jego wyposażenia technicznego, naprawa ścian, sufitów i uzupełnienie tynków wewnątrz lokalu;
d) malowanie zewnętrznej i wewnętrznej powierzchni stolarki okiennej i drzwiowej przynależnej do lokalu, mebli wbudowanych, urządzeń kuchennych, rur w celu zabezpieczenia przed ich korozją;
e) konserwacja, naprawa i wymiana trzonów kuchennych, kuchni, grzejników, wody przepływowej (gazowych, elektrycznych, podgrzewaczy wody) wanien, brodzików, mis klozetowych, bidetów, urządzeń płuczących wraz
z kompletnym wyposażeniem, zlewozmywaków, umywalek wraz z syfonami, baterii, zaworów czerpalnych oraz innych urządzeń technicznych, w które wyposażany jest lokal;
f) konserwacja oraz wszelkie naprawy okien i drzwi , wymiana stolarki okiennej,
g) naprawa, konserwacja i wymiana mebli wbudowanych;
h) naprawa i wymiana instalacji oraz zabezpieczeń instalacji elektrycznej w lokalu (z wymianą przewodów) pod nadzorem odpowiednich służb technicznych Spółdzielni;
i) naprawa wewnętrznej instalacji wodociągowej i wewnętrznej instalacji ciepłej wody użytkowej ( od wodomierza do odbiorników, wraz z odbiornikami) pod nadzorem odpowiednich służb technicznych Spółdzielni
j) usuwanie niedrożności odpływowych kanalizacji od urządzeń sanitarnych w lokalu do pionów odbiorczych;
k) naprawa wewnętrznej instalacji gazowej (od gazomierza lub zaworu odcinającego do odbiorników, wraz
z odbiornikami) siłami firm posiadających odpowiednie uprawnienie;
l) naprawa wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania (od ciepłomierza do grzejników ( rozdzielaczy) wraz
z grzejnikami siłami firm posiadających odpowiednie uprawnienie;
m) wymiana wideodomofonów lub domofonów stanowiących własności użytkownika lokalu;
n) malowanie elementów loggi i balkonów w kolorach jednolitych przyjętych dla danego budynku;
o) naprawa balkonów, loggi i tarasów polegająca na uzupełnieniu fug, doklejeniu odpadających płytek, zakupy płytek w przypadku remontu całego balkonu, loggi i tarasów;
p) lokator lub właściciel lokalu zobowiązany jest do utrzymania w sezonie grzewczym odpowiedniej temperatury
( min.16°C) w lokalu mieszkalnym tj. ogrzewania nie powodującego zagrzybienia lub wilgoci. W przypadku wystąpienia zagrzybienia lub wilgoci będących wynikiem nieprawidłowego ogrzewania, koszt usunięcia skutków ich działania ponosi lokator lub właściciel mieszkania;
 
2. Koszty napraw wszelkich urządzeń wewnątrz lokalu, powstałe z winy użytkownika lub jego domownika obciążają użytkownika;
a) Spółdzielnia ma prawo kontrolować wykonywanie obowiązków przez użytkownika określonych w rozdziale III niniejszego regulaminu. W razie stwierdzenia rażących zaniedbań, szczególnie w zakresie nieszczelności odbiorników gazowych -wyznaczy termin ich usunięcia przez użytkownika, drogą zlecenia wykonania roboty przez koncesjonowany zakład, po bezskutecznym upływie terminu zgłosi ten fakt zakładowi gazowniczemu, celem odcięcia dopływu gazu do tego lokalu mieszkalnego;
b) Członek jest obowiązany utrzymać lokal i pomieszczenie do niego przynależne we właściwym stanie technicznym i sanitarnym oraz przestrzegać Regulaminu Porządku Domowego. Członek jest obowiązany dbać
i chronić przed uszkodzeniem lub dewastacją części budynku przeznaczone do wspólnego korzystania jak klatki schodowe, korytarze, korytarze piwniczne, pomieszczenia gospodarcze oraz otoczenie budynku;
c) Członek obowiązany jest do naprawienia na własny koszt szkód powstałych z jego winy oraz pełnoletnich
i niepełnoletnich osób stale z nim zamieszkujących;
d) naprawy wewnątrz lokalu zaliczane do obowiązków Członka oraz odnowienie lokalu mogą być wykonywane przez Spółdzielnię tylko na pisemna prośbę i za odpłatnością ze strony zainteresowanego Członka, poza normalnymi wpłatami na fundusz remontowy;
e) obudowanie pionów wodno-kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, gazu, przebudowa instalacji, zmiany układu ścianek działowych wymagają pisemnej
zgody Spółdzielni i muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami (w tym Prawa Budowlanego).
W przypadku układania ściennych okładzin ceramicznych, szklanych i drewnianych (boazerii) należy zachować część materiału na usunięcie ewentualnych skutków awarii w przyszłości;
f) Członek może wprowadzić w lokalu zmiany i ulepszenia tylko za zgodą Spółdzielni na podstawie pisemnej zgody i podanych warunków technicznych przez Spółdzielnie;
g) w razie awarii wywołującej szkodę lub grożącej bezpośrednio powstanie szkody, lokator jest zobowiązany do natychmiastowego udostepnienia lokalu w celu jej usunięcia. Jeżeli lokator jest nieobecny albo odmawia udostepnienia lokalu pracownik Spółdzielni ma prawo wejścia do lokalu w obecności funkcjonariusza Policji lub Straży Miejskiej, a gdy wymaga to pomocy Straży Pożarnej także przy jej udziale;
h) jeżeli otwarcie lokalu nastąpiło pod nieobecność lokatora lub pełnoletniej osoby stale z min zamieszkującej, Spółdzielnia jest zobowiązana zabezpieczyć lokal i znajdujące się w nim rzeczy do czasu przybycia Członka.
Z czynności tych sporządza się protokół. Klucze z mieszkania przechowuje administracja Spółdzielni lub deponuje się w Biurze Straży Miejskiej, o czym należy powiadomić lokatora.
 
3. Osoby posiadające zadłużone z tytułu opłat eksploatacyjnych, do czasu spłaty zadłużenia są pozbawione praw wynikających z niniejszego Regulaminu.
 
Niniejszy regulamin został uchwalony przez Radę Nadzorczą Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej „GEODECI” w Rzeszowie w dniu 29 września 2022r Uchwałą Nr 4/2022 i wchodzi w życie z dniem uchwalenia.
 

SM Geodeci

ul.Cegielniana 16A/38, 35-310 Rzeszów
tel. (017) 853-66-53
e-mail: geodeci@rze.pl

www.smgeodeci.pl
www.spoldzielniageodeci.pl