Spółdzielnia Mieszkaniowa GEODECI

Regulamin Porządku Domowego

Regulamin Porządku Domowego

dla budynków wielorodzinnych budownictwa mieszkaniowego w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko –Własnościowej „GEODECI” w Rzeszowie.

 

ROZDZIAŁ  I – PRZEPISY OGÓLNE

 

§ 1

                                                            

 1. Postanowienia regulaminu mają na celu ochronę mienia Spółdzielni, utrzymanie bezpieczeństwa, higieny i estetyki budynków i otoczenia oraz zapewnienia warunków zgodnego współżycia mieszkańców bez względu na tytuł prawny do lokali mieszkalnych.
 2. Przepisy regulaminu określają obowiązki administracji Spółdzielni, członków Spółdzielni, którym przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokali i odrębna własność właścicieli lokali nie będących członkami Spółdzielni oraz najemców.
 3. Członek Spółdzielni, któremu przysługuje spółdzielcze własnościowe( lokatorskie) prawo do lokalu, właściciel lokalu i najemca – zwani dalej mieszkańcami  jest odpowiedzialny w zakresie postanowień  niniejszego regulaminu za wszystkie osoby, które reprezentują  ( członków rodziny, najemców podnajemców, gości).

 

ROZDZIAŁ  II -  Przepisy w zakresie utrzymania w należytym stanie technicznym budynków, mieszkań, urządzeń i instalacji.

 

A/ Obowiązki administracji Spółdzielni.

 

§ 2

 

Administracja Spółdzielni obowiązana jest do;

 1. Protokólarnego przekazywania członkom, właścicielom i najemcom lokali do użytku.
 2. Egzekwowania od wykonawców usunięcia wad wynikłych z nienależytego wykonania umowy o roboty budowlane lub wad budowlanych powstałych w okresie rękojmi i gwarancji.
 3. Dokonywania w domach wielorodzinnych napraw wchodzących w zakres obowiązków Spółdzielni tj. napraw na zewnątrz lokali, napraw wewnątrz lokali z wyłączeniem napraw obciążających mieszkańców.
 4. Naprawy o których mowa w pkt. 3 finansowane są z funduszu remontowego.
 5. Dbania o stan techniczny i sanitarno – porządkowy budynków oraz ich otoczenia i pomieszczeń wspólnych ( wspólnego użytku) jak: korytarze, klatki schodowe, strychy, piaskownice, place zabaw dla dzieci i młodzieży.
 6. Zabezpieczenia wyposażenia domów wielorodzinnych w sprzęt sanitarno – porządkowy i przeciwpożarowy oraz oświetlenia budynków i pomieszczeń do wspólnego użytku mieszkańców.
 7. Zapewnienie wyposażenia domów wielorodzinnych w odpowiednie zbiorniki do składowania  odpadów i nieczystości oraz zabezpieczenie ich opróżnienia.
 8. Zapewnienie mieszkańcom dogodnych dojść i dojazdów do domów i mieszkań.
 9. Zabezpieczenie prawidłowości funkcjonowania urządzeń i instalacji w mieszkaniach.
 10. Zabezpieczenie właściwego ogrzewania w domach wielorodzinnych o w okresach grzewczych oraz interweniowania we właściwych przedsiębiorstwach w wypadku zaburzeń w dostawach wody, energii elektrycznej, gazu i ciepłej wody.
 11. Protokólarnego odbioru mieszkania w przypadku opuszczenia go przez członka lub najemcę.

 

B/ Obowiązki mieszkańców.

 

§ 3

 

Lokale mieszkalne mogą być użytkowane tylko zgodnie z ich przeznaczeniem. W lokalu mieszkalnym dopuszcza się za zgodą Spółdzielni wykonywanie zawodu i działalności gospodarczej na zasadach określonych w statucie.

 

§ 4

 1. Mieszkańcy Spółdzielni ( główny użytkownik lokalu)  obowiązani są:
 • dbać o konserwację zajmowanego mieszkania, korzystać z pomieszczeń i urządzeń wspólnych w sposób nie utrudniający korzystanie z nich innym
 • współdziałać w ochronie wspólnego dobra,
 • na żądanie administracji udostępnić wejście  do lokalu ilekroć jest to niezbędne do przeprowadzenia przeglądu, konserwacji remontu lub usuwania awarii, a także w celu wyposażenia budynku, jego części lub innych lokali w dodatkowe instalacje,
 • zawiadamiać Spółdzielnię o wynajęciu lokalu na inne cele niż określone w umowie o ustanowienie prawa do lokalu.
 1. W razie nie wykonania niezbędnych napraw przez użytkownika Spółdzielnia po bezskutecznym wezwaniu ma prawo przeprowadzić te naprawy na jego koszt.

 

§ 5

Naprawy wewnątrz lokali nie zaliczane w regulaminie do obowiązków Spółdzielni obciążają mieszkańców zajmujących te lokale.

Jako szczególne obowiązki członka zajmującego lokal w budynku Spółdzielni ustala się:

I. Obowiązek odnawiania lokalu polegający na:

 1. malowaniu sufitów i ścian, co najmniej raz na 4 lata, lub tapetowanie ścian, naprawiania okuć drzwiowych,
 2. zabezpieczanie przez malowanie drzwi, okien, grzejników nie rzadziej niż raz na 4 lata,
 3. naprawy urządzeń  techniczno – sanitarnych w mieszkaniu łącznie z wymianą tych urządzeń.
 4. Naprawy i wymiany podłóg.
 5. Konserwację lub wymianę okien, drzwi wewnętrznych, wejściowych do mieszkania oraz do piwnicy lokatorskiej.
 6. Wszystkie naprawy wewnątrz lokalu powstałe z winy mieszkańca  lub  członków rodziny obciążają członka.
 7. Naprawy wewnątrz lokalu zaliczone do obowiązków mieszkańca mogą być wykonane przez Spółdzielnię tylko za odpłatnością zainteresowanego lokatora.


        II. Zabrania się:

 1. Wykonywania prac remontowych zakłócających spokój innym  mieszkańcom ( zwłaszcza kucie, wiercenie itp.) oraz używania wszelkich innych urządzeń udarowych o dużym natężeniu hałasu w godzinach od 20:00 do 8:00.
 2. W przypadku remontów, co do których zachodzi pewność, że będą długotrwałe w czasie - wprowadza się obowiązek zgłaszania tego faktu do Spółdzielni.
 3. W dni świąteczne obowiązuje całkowity zakaz wykonywania głośnych prac przez całą dobę.

 

§ 6

 1. Wszelkie przeróbki w mieszkaniu ( ustawienie lub rozbieranie ścian, przebudowa balkonów, zakładanie krat w oknach i na balkonach, instalowanie dodatkowych grzejników, podłączeń wod – kan, instalowania anten satelitarnych, montowania klimatyzatorów  na ścianach zewnętrznych budynku itp.) mogą być wykonywane jedynie za pisemną zgodą administracji Spółdzielni.

 

§ 7

 1. Zabrania się manipulowania w tablicach rozdzielczych prądu elektrycznego, regulatora centralnego ogrzewania i innych urządzeniach znajdujących się
  w klatkach schodowych i innych pomieszczeniach. Osoby nie przestrzegające tego zakazu  w przypadku spowodowania awarii, będą obciążone kosztami ich usunięcia.
 2. W przypadku stwierdzenia ulatniania się gazu należy natychmiast zamknąć kurki przy gazomierzu, po czym zawiadomić pogotowie gazowe i administrację Spółdzielni.

 

§ 8

 1. W lokalach budynków ( w tym w pomieszczeniach na poziomie piwnicy) Spółdzielni zabrania się  instalować dodatkowych punktów światła, ani żadnych urządzeń  elektrycznych bez zgody administracji Spółdzielni. Celem zapobieżenia marnotrawstwa nie wolno pozostawiać w piwnicach i korytarzach piwnicznych zapalonych świateł.

 

§ 9

 1. Na okres zimy mieszkańcy powinni zabezpieczyć lokale przed utratą ciepła przez uszczelnienie okien i drzwi oraz dokonać zabezpieczeń okien w piwnicach.

 

                                                                

§ 10

 1. O najmniejszych uszkodzeniach urządzeń i instalacji w lokalach mieszkalnych  budynków wielorodzinnych  należy niezwłocznie zawiadomić administrację Spółdzielni, w przeciwnym razie mieszkaniec ponosi odpowiedzialność za szkody i straty, które mogą wyniknąć na skutek zepsucia się instalacji lub urządzeń.
 2. W przypadku wystąpienia  przecieków należy bezzwłocznie zawiadomić administrację  i usunąć ewentualnie powstałe szkody.
 3. Za wszelkie szkody wyrządzone sąsiadom na skutek zaniedbań lub z winy osób zamieszkałych (np. zalanie z winy lokatora ) pełną odpowiedzialność materialną ponosi mieszkaniec.

 

§ 11

 1.  Ze względu na dobro ogółu mieszkańców, troskę  o mienie Spółdzielni, każdy z mieszkańców obowiązany jest umożliwić w określonych przez administrację dniach i godzinach wejście do mieszkań Komisji Spółdzielni w celu skontrolowania stanu wewnętrznych urządzeń i ogólnego stanu lokalu jak też wykonania robót zabezpieczających i napraw.

 

ROZDZIAŁ III  Przepisy w zakresie higieny i estetyki osiedli.

 

 

 1. Wszyscy mieszkańcy obowiązani są do przestrzegania czystości na klatkach schodowych, korytarzach, piwnicach oraz na zewnątrz budynku.
 2. Dbanie o czystość i porządek bezpośrednio przed mieszkaniem – wycieraczka – należy do obowiązków mieszkańca lokalu.
 3. Nie należy wyrzucać przez okna żadnych śmieci, niedopałków papierosów itp., wykładać na parapety okienne żywności dla ptactwa ze względu na zabrudzenia przez nich ścian budynków, chodników oraz ubrań przechodniów.
 4. Śmieci i odpadki należy wynosić do przeznaczonych do tego celu kontenerów znajdujących się w pergoli.
 5. Zabrania się podrzucania śmieci w reklamówkach (workach) do koszy znajdujących się przy klatkach schodowych.
 6. Zabrania się przetrzymywania przedmiotów typu: rowery, sanki, wózki i itp. w sposób uniemożliwiający swobodną komunikację mieszkańcom, a w szczególności służbom porządkowym i uprzywilejowanym.

 

 

§ 12

 1. Urządzenia sanitarne w mieszkaniach winny być użytkowane zgodnie z ich przeznaczeniem i utrzymane w należytej czystości.
 2. Krany wodociągowe, zawory do pralek, zawory do spłuczek winny być zawsze dokręcone dla zabezpieczenia przez zalaniem. Szczególną uwagę należy zwrócić na powyższe w czasie dłuższej nieobecności w mieszkaniu, przerw w dostawie ciepłej wody  lub przy zwiększonym ciśnieniu.
 3. Do muszli klozetowych nie należy wrzucać resztek jedzenia, śmieci części stałych itp., gdyż powodują one zatkanie przewodów kanalizacyjnych.

 

§ 13

 1. Trzepanie dywanów, wykładzin, chodników może odbywać się wyłącznie w miejscach do tego przeznaczonych w godzinach od 8.00 do 20.00, a nie z okien czy balkonów.

 

§ 14

 1. Podlewanie kwiatów na balkonach i parapetach okiennych powinno odbywać się z  umiarem tak, aby strugi wody wraz z ziemią nie ściekały po ścianach niszcząc elewację i brudząc położonej niżej okna i balkony.
 2. Opieka nad trawnikami, kwietnikami, krzewami i drzewami, a w okresie zimowym usuwanie śniegu z balkonów i tarasów jest obowiązkiem wszystkich mieszkańców osiedla.
 3. Zabrania się trzymania suchych kwiatów doniczkowych na parapetach klatek schodowych.

 

 

ROZDZIAŁ IV Pranie i suszenie bielizny.

                                                           

§ 15

 1. Z pralek domowych należy korzystać w sposób nie zakłócający spokoju sąsiadów. Zabrania się używania  pralek w godzinach ciszy nocnej tj. od godz. 22.00 – 6.00.
 2. Bieliznę należy suszyć do przeznaczonych do tego celu suszarniach położonych w piwnicach budynków.
 3. Zabrania się wywieszania pościeli na balustradach balkonowych (szpecą ogólny widok bloku).

 

ROZDZIAŁ V  Przepisy porządkowe dotyczące piwnic i garaży podziemnych.

 

§ 16

 1. Piwnice są pomieszczeniami przynależnymi do lokali mieszkalnych ( numer piwnicy powinien odpowiadać numerowi mieszkania). Zajmowanie innych piwnic niż wynika to z numeracji jest zabronione.
 2. Przy korzystaniu z piwnic mieszkańcy  zobowiązani są do przestrzegania przepisów zakresie ochrony przeciw pożarowej. W szczególności zabrania się przetrzymywania w piwnicach materiałów łatwopalnych, wydzielających różne zapachy  i używanie otwartego okna.
 3. Mieszkańcy  nie mogą przechowywać w korytarzach piwnic  żadnych przedmiotów.
 4. W piwnicach nie należy przechowywać motocykli, skuterów, silników, kanistrów z paliwem itp.
 5. Mieszkańcy  zobowiązani są chronić przed zniszczeniem urządzenia znajdujące się w piwnicy ( np. zawory c.o., wod- kan lub inne). Użytkownik powinien umożliwić każdorazowo dostęp do tych urządzeń osobie upoważnionej przez administrację lub pracowników przedsiębiorstw ( wodociągów, gazowni, mpec -u ).
 6. Uprawnionymi do wjazdu na teren garażu wielostanowiskowego i korzystania z miejsc postojowych, w tym garażu są właściciele lokali mieszkalnych i lokali użytkowych, którymi przysługuje prawo do wyłącznego korzystania z przypisanych miejsc postojowych w garażach podziemnych. Prawo do korzystania z miejsc postojowych w garażach podziemnych przysługuje także najemcom, na warunkach przewidzianych w umowach najmu.   Zabronione jest parkowanie pojazdów poza miejscami do tego wyznaczonymi, zwłaszcza w ciągach komunikacyjnych, w obrębie bramy wjazdowej oraz na wjeździe do garażu

 

ROZDZIAŁ VI  Przepisy w zakresie bezpieczeństwa pożarowego.

 

 1. Do obowiązków mieszkańców należy zaznajomienie się z przepisami przeciwpożarowymi i wykonywanie ich postanowień.

 

§ 17

W celu uniknięcia powstania pożarów w pomieszczeniach mieszkalnych i gospodarczych  zabrania się:

 1. Ustawiania piecyków, kuchenek  na podstawach łatwopalnych  jak np. drewnianych stołach, podłogach, krzesłach itp.,
 2. Pozostawianie bez dozoru palących się kuchenek gazowych, piecyków, włączonych do sieci kuchenek elektrycznych.
 3. Grillowania na balkonach i poza terenem do tego wyznaczonym.
 4. Wchodzenie z otwartym ogniem do pomieszczeń, w których stwierdzono ulatnianie się gazu jak również zapalanie w tych pomieszczeniach zapałek, zapalniczek itp.
 5. Pozostawianie dzieci lub osób starszych bez opieki.
 6. Pozostawianie zapałek, zapalniczek w miejscach dostępnych dla dzieci.
 7. Składowanie i przechowywania płynów łatwopalnych.
 8. Używanie ognia otwartego na strychach i w piwnicach.
 9. Zakładanie prowizorycznej instalacji elektrycznej oraz wykonywanie we własnym zakresie napraw instalacji elektrycznej. Naprawy takie winien wykonywać upoważniony elektryk.
 10. Korzystanie z uszkodzonych urządzeń elektrycznych.
 11. Włączanie do jednego gniazda kilku urządzeń elektrycznych, których jednoczesne działanie może wywołać przeciążenie sieci.
 12. Palenia papierosów na klatkach schodowych, w piwnicach, garażach podziemnych i placach zabaw.

§ 18

 1. Przewodów do gazu nie można używać do uziemiania urządzeń elektrycznych i radiofonicznych.
 2. Przewody do gazu  powinny być odpowiednio zabezpieczone przed działaniem wilgoci lub szkodliwych wywiewów. W żadnym przypadku  przewody do gazu nie powinny się stykać z przedmiotami, które mogą spowodować ich uszkodzenie.

§ 19

 1. W razie wybuchu pożaru bez względu na jego rozmiar należy natychmiast zawiadomić straż pożarną ( tel. 998), najbliższy posterunek policji i administrację osiedla wskazując dokładnie miejsce pożaru. Udzielanie fałszywych informacji podlega karze.

 

ROZDZIAŁ VII  Przepisy w zakresie współżycia mieszkańców osiedla.

                                                             

§ 20

 1. Warunkiem zgodnego współżycia mieszkańców osiedla jest wzajemna pomoc i nie zakłócanie sobie spokoju.
 2. Należy przestrzegać, aby zabawy dzieci nie odbywały się obok śmietników w klatkach schodowych, w korytarzach piwnic na daszkach wiatrołapów, itp.
 3. Za niewłaściwe zachowanie dzieci tj. jak brudzenie ścian, niszczenie urządzeń na placach zabaw, niszczenie zieleni odpowiedzialni są rodzice.
 4. Zabrania się spożywania wyrobów alkoholowych na terenie osiedla, placu zabaw dla dzieci, klatkach schodowych, garażach podziemnych.

 

§ 21

       W godz. 22:00-6:00 w budynkach wielorodzinnych obowiązuje cisza nocna, do
       której powinni dostosować się wszyscy mieszkańcy, zwłaszcza poprzez:

 1. ściszenie odbiorników radiowych i telewizyjnych,
 2. zaniechanie głośnej gry na instrumentach, głośnego śpiewania, głośnych rozmów, korzystania z odkurzaczy oraz pralek,
 3. zaniechanie wykonywania  prac zakłócających spokój innym mieszkańcom.

                                                                    

 

§ 22

 1. W domach mieszkalnych wolno trzymać psy i koty o ile zwierzęta te nie zagrażają  zdrowiu  i nie zakłócają spokoju, a ich posiadacze przestrzegają wymogów sanitarno – porządkowych.
 2. Niedozwolone jest trzymanie jakichkolwiek zwierząt lub ptactwa w piwnicach na strychach i innych pomieszczeniach gospodarczych budynku.
 3. Psy domowe należy wyprowadzać na smyczy  i w kagańcu ze względu na bezpieczeństwo, spuszczanie ich ze smyczy na terenach osiedli jest zabronione.
 4. Zabrania się wyprowadzania psów i kotów na place zabaw i piaskownice.
 5. Zabrania się zamykania psów na balkonach.
 6. Posiadacz zwierzęta domowego zobowiązany jest zbierać do odpowiednich woreczków odchody tych zwierząt.

§ 23

 1. Nie należy zapuszczać w celach kontrolnych i naprawczych silników samochodowych i motocyklowych przed budynkami, wjeżdżać na trawniki i chodniki osiedlowe.
 2. Zabrania się pozostawiania: motocykli, skuterów, wózków, rowerów, sanek itp. na klatkach schodowych, ani w korytarzach piwnic ze względu na tarasowanie przejśći brudzenie podłóg oraz ścian.
 3. Samochody, motocykle, towary należy umieszczać, parkować w miejscach do tego wydzielonych. Nie należy zastawiać dojazdu do śmietników.

 

ROZDZIEŁ VIII  Przepisy ogólne.

§ 24

 1. Mieszkańcy powinni przestrzegać zamykania drzwi wejściowych do klatek schodowych szczególnie w okresie obniżonych temperatur, gdyż powoduje to obniżenie temperatur w mieszkaniach i jest przyczyną zamarzania instalacji centralnego ogrzewania w klatkach schodowych.

§ 25

 1. Zabrania się instalowania oddzielnych anten telewizyjnych i radiowych na dachu w przypadku anten zbiorczych.
 2. Ze względu na bezpieczeństwo oraz przeciwdziałanie uszkodzeniom pokrycia dachowego zabrania się wychodzenia i przebywania na dachu bez uzasadnionej konieczności.
 3. Schodząc z dachu należy zamknąć pokrywę włazu.
 4. Opalanie się na dachu, suszenie bielizny jest kategorycznie zabronione.

 

§ 26

 1. Instalowanie neonów, zakładanie reklam, szyldów na budynkach i na terenie osiedli wymaga otrzymania pisemnej zgody administracji Spółdzielni.

 

§  27

 1. Zabrania się wciągania mebli i innych przedmiot przez okna, gdyż powoduje to zniszczenie elewacji.                                        

 

§ 28

 1. Zabrania się chodzenia po klatce w przypiętych ( bez ochraniaczy ) łyżwach.
 2. Zabrania się trzymania na klatkach schodowych mebli i dywanów, obuwia itp.
 3. Zabrania się wystawiania na klatkach schodowych reklamówek (worków) z odpadkami oraz pozostawianie ich bezpośrednio przed pergolą śmietnikową.

                                                                         

§ 29

 1. Uwagi, życzenia i zażalenia członków i mieszkańców osiedla na działalność administracji mogą być składane lub zgłaszane osobom przyjmującym skargi i zażalenia z ramienia Zarządu.
 2. Zażalenia członków i mieszkańców osiedla dotyczące nieprzestrzegania niniejszego regulaminu należy składać lub zgłaszać do administracji osiedla.
 3. Za zachowanie najemców lokali mieszkaniowych i użytkowych odpowiadają:
  1. Właściciele lokali, którym przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub odrębna własność
  2. osoby nie będące członkami Spółdzielni, którym przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub odrębna własność
 4. W razie wyrządzenia szkód w budynku lub zakłócania spokoju i ciszy nocnej przez najemców Zarząd Spółdzielni  powiadamia pisemnie właścicieli lokali.

W razie dalszego głośnego zachowywania się lokatorów właściciele lokalu mają obowiązek wypowiedzenia umowy najmu.

Straty wyrządzone przez wynajmujących pokrywają osoby, które lokale wynajmują.

 1. Właściciele lokali mają obowiązek :
  1. zgłosić do Spółdzielni ilość osób zamieszkałych w wynajmowanych lokalach
  2. zabrania się wynajmowaniu lokali osobom niepełnoletnim
  3. ilość osób wynajmujących nie może być większa niż :
  4. do 50m2 – 4 osoby
  5. od 51m2 do 100m2 – 8 osób
 2. Umowy np. na dodatkowe świadczenia jak internet podpisują właściciele mieszkań.

        

§ 30

 

 1. W stosunku do użytkowników lokali nieprzestrzegających niniejszego Regulaminu pomimo zwrócenia uwagi przez administrację osiedla, Zarząd Spółdzielni na wniosek administratora może stosować upomnienia.
 2. Zarząd Spółdzielni może kierować do Rady Nadzorczej wnioski o wykluczenie członka ze Spółdzielni. 
 3. W przypadku rażącego i uporczywego nieprzestrzegania niniejszego Regulaminu przez właścicieli lokali ( najemców), mieszkańcom przysługuje prawo interwencji do Straży Miejskiej lub Policji jak również zgłoszenie tego faktu do Spółdzielni.


§ 31

 

Niniejszy regulamin obowiązuje lokatorów, najemców oraz wszystkie osoby zamieszkałe w zasobach Spółdzielni.

Niniejszy Regulamin został uchwalony przez Radę Nadzorczą Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko –Własnościową „GEODECI” w dniu 16 maja 2013 roku.

Zmiany do niniejszego Regulaminu w rozdziale III pkt. 6 zostały wprowadzone Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 7A/2017 z dnia 8 czerwca 2017 roku.

 

SM Geodeci

ul.Cegielniana 16A/38, 35-310 Rzeszów
tel. (017) 853-66-53
e-mail: geodeci@rze.pl

www.smgeodeci.pl
www.spoldzielniageodeci.pl