Spółdzielnia Mieszkaniowa GEODECI

Regulamin Walnego Zgromadzenia

REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO – WŁASNOŚCIOWEJ „GEODECI”
 
§ 1
 
Niniejszy Regulamin został opracowany na podstawie ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku o spółdzielniach mieszkaniowych ( Dz.U. z 2003r. Nr 119 poz. 1116 z późniejszymi zmianami ) ,ustawy „Prawo Spółdzielcze „ ( tekst jednolity z 2003 r. Dz.U. nr 188 poz.1848 z późniejszymi zmianami) i innych ustaw oraz Statutu Spółdzielni.
 
§ 2
 
1. Członkowie spółdzielni biorą udział w Walnym Zgromadzeniu osobiście . Członkowie o ograniczonej zdolności do czynności prawnych biorą udział w Walnym Zgromadzeniu przez swoich przedstawicieli ustawowych , a członkowie będący osobami prawnymi – przez ustanowionych w tym celu swych pełnomocników. Pełnomocnik może zastępować tylko jednego członka. 
2. W Walnym Zgromadzeniu członkowie spółdzielni uczestniczą z prawem zabierania głosu i głosowaniu. Inne osoby mogące w myśl statutu uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu – mogą zabierać głos jednakże bez prawa głosowania. Członkowie Zarządu , jeżeli nie są członkami spółdzielni uczestniczą w Walnym Zgromadzeniu z głosem doradczym.
 
§ 3
 
1. Członkowie Prezydium Walnego Zgromadzenia są wybierani w głosowaniu jawnym , spośród nieograniczonej liczby kandydatów.. 
2. Prawo zgłaszania kandydatów do prezydium przysługuje każdemu uprawnionemu do głosowania obecnemu na Walnym Zgromadzeniu członkowi spółdzielni. 
3. W skład Prezydium mogą być wybierani tylko członkowie spółdzielni i osoby będące pełnomocnikami członków – osób prawnych.
 
§ 4
 
1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad podanym do wiadomości członków w sposób i w terminach określonych w § 97 i 98 statutu. Postanowienie to nie dotyczy uchwały o odwołaniu członka zarządu , któremu Walne Zgromadzenie nie udzieliło absolutorium. 
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie i statucie , w zakresie obradowania i podejmowania uchwał rozstrzyga na bieżąco prezydium Walnego Zgromadzenia.
 
§ 5
 
1. Obrady walnego Zgromadzenia otwiera przewodniczący Rady Nadzorczej , albo inny upoważniony członek Rady Nadzorczej. 
2. Otwierający obrady przeprowadza wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia w skład , którego winni wchodzić co najmniej : Przewodniczący i sekretarz. 
3. Członkowie Zarządu nie mogą wchodzić w skład Prezydium Walnego Zgromadzenia.
 
§ 6
 
1. Po przeprowadzeniu wyborów prezydium , otwierający obrady przekazuje przewodniczenie obradom , przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia.
 
§ 7
 
1. Przewodniczący odczytuje porządek obrad podany w zawiadomieniu o Walnym Zgromadzeniu. Walne Zgromadzenia większością głosów może skreślić z porządku obrad określone sprawy lub zmienić kolejność rozpatrywania spraw objętych porządkiem obrad. 
2. Po ewentualnym skreśleniu lub zmianie kolejności spraw , porządek obrad zostaje poddany pod głosowanie. Przejęcie porządku obrad następuje zwykłą większością głosów.
 
§ 8
 
1. Jeżeli w porządku obrad Walnego Zgromadzenia znajdują się wybory do organów samorządowych spółdzielni lub delegatów na zjazd związku rewizyjnego , w którym spółdzielnia jest zrzeszona , członkowie spółdzielni na 7 dni przed rozpoczęciem Walnego Zgromadzenia zgłaszają kandydatów do biura Zarządu Spółdzielni. 
2. Zarząd o potrzebie zgłaszania kandydatów do organów samorządowych spółdzielni lub delegatów na zjazd związku rewizyjnego , w którym spółdzielnia jest zrzeszona informuje członków na 14 dni przed Walnym Zgromadzeniem
 
§ 9
 
1. Walne Zgromadzenie wybiera komisje: 
a) mandatowo – skrutacyjną , w składzie 2 osób 
b) Uchwał i Wniosków w składzie 2 osób 
c) Wyborczą w składzie 2 osób ( jeżeli jest w porządku obrad) 
2. Walne Zgromadzenie może wybrać także inne komisje określając ich zadania i skład. 
3. W skład komisji mogą wchodzić tylko członkowie spółdzielni oraz przedstawiciele członków nie mających pełnej lub ograniczonej zdolności do czynności prawnych i pełnomocnicy członków – osób prawnych. 
4. Bezzwłocznie po ich wybraniu , komisje konstytuują się wybierając ze swojego grona przewodniczącego i sekretarza.
 
§ 10
 
Do zadań komisji mandatowo – skrutacyjnej należy : 
1. sprawdzenie , czy Walne Zgromadzenie zostało zwołane zgodnie z przepisami ustawy , prawa spółdzielczego i postanowieniami Statutu. 
2. Ustalenie ( na podstawie list obecności ) stanu obecności członków na Walnym Zgromadzeniu liczby członków spółdzielni ( wg. rejestru członków) oraz sprawdzenie czy członkowie nie mający pełnej lub ograniczonej zdolności do czynności prawnych i czy członkowie nie mający pełnej lub ograniczonej zdolności do czynności prawnych i pełnomocnicy członków osób prawnych – legitymują się odpowiednimi uprawnieniami. 
3. Obliczanie głosów oddanych w głosowaniu jawnym. 
4. Sporządzanie listy kandydatów w wyborach do organów spółdzielni i na zjazd związku , przeprowadzanie tajnych wyborów , obliczanie oddanych na nich głosów oraz ogłaszanie wyników wyborów. 
5. Przeprowadzanie głosowania tajnego w innych sprawach niż określono w pkt 4 oraz obliczanie głosów i ogłaszanie wyników tego głosowania.
 
§11
 
Do zadań komisji uchwał i wniosków należy : 
1. Rozpatrywanie projektów uchwał Walnego Zgromadzenia i zgłoszonych do nich poprawek oraz formułowanie i przestawianie Walnemu Zgromadzeniu ostatecznych tekstów projektów uchwał. 
2. Rozpatrywanie zgłoszonych w toku obrad wniosków i przedstawianie ich wraz ze swoją opinią Walnemu Zgromadzeniu .
 
§ 12
 
Do zadań komisji wyborczej należy : 
1. Zebranie zgłoszonych na piśmie kandydatów wybieranych do organów samorządowych spółdzielni lub na zjazdach delegatów związku rewizyjnego . 
2. Opracowanie alfabetycznej listy kandydatów do organów samorządowych spółdzielni lub na zjazd delegatów związku rewizyjnego i przekazanie jej do prezydium Walnego Zgromadzenia.
 
§ 13
 
Z dokonanych czynności komisje sporządzają protokoły podpisane przez wszystkich członków komisji , które przedstawiają wraz ze swoim sprawozdaniem Walnemu Zgromadzeniu .
 
§ 14
 
1. Obrady toczą się zgodnie z kolejnością ustalona w porządku obrad. 
2. Następnie przewodniczący komisji mandatowo – skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia przedstawia protokół stwierdzający prawomocność odbywanego Walnego Zgromadzenia pod względem prawidłowości zwołania i ilości uczestniczących członków spółdzielni oraz zdolności do podejmowania uchwał. 
3. Każdą sprawę wnoszona pod obrady Walnego Zgromadzenia referuje przedstawiciel organu, do którego kompetencji ona należy lub inna osoba uprawiona przez Zarząd spółdzielni. 
4. Po zreferowaniu sprawy przewodniczący Walnego Zgromadzenia lub jego części otwiera dyskusję w pierwszej kolejności udzielając głosu osobom zgłaszającym pytania. 
5. Wystąpienie w dyskusji nie może trwać dłużej niż 4 minuty. W uzasadnionych przypadkach przewodniczący Walnego Zgromadzenia może przedłużyć czas wystąpienia do 8 min. 
6. W razie przekroczenia dopuszczalnego czasu przemówienia lub odbiegnięcia od tematu , przewodniczący Walnego Zgromadzenia zwraca mówcy uwagę , a jeżeli okaże się ona bezskuteczna odbiera mówcy głos.
 
§15
 
1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia udziela głosu w dyskusji wg kolejności zgłoszeń. Przewodniczący może odmówić głosu osobie , która w tej samej sprawie zabierała już głos.
2. Poza kolejnością przewodniczący Walnego Zgromadzenia udziela głosu: przewodniczącemu Rady Nadzorczej , członkom Zarządu , referentowi sprawy będącej przedmiotem dyskusji oraz przedstawicielom związku rewizyjnego , w którym Spółdzielnia jest zrzeszona i Krajowej Rady Spółdzielczej.
 
§16
 
1. Poza kolejnością przewodniczący Walnego Zgromadzenia udziela także głosu w sprawie formalnej. 
2. Za sprawę formalną uważa się wniosek o : 
1) Przerwę w obradach 
2) Ograniczenie czasu przemówień 
3) Zamknięcie listy mówców w danej sprawie 
4) Zamknięcie dyskusji w danej sprawie i przeprowadzenie głosowania 
5) Przerwanie obrad i odroczenie ich dalszej części na inny termin. 
6) Przeprowadzenie głosowania tajnego. 
7) Wnioski w innych sprawach formalnych mogących mieć znaczenie dla przebiegu i wyniku obrad i głosowań jak : sprawdzenie kworum , ponownie przeliczenie głosów itp. 
3. W sprawie formalnej poza wnioskodawcą może zabierać głos tylko jeden uprawiony do głosowania uczestnik Walnego Zgromadzenia lub jego części popierający wniosek i jeden przeciwny wnioskowi. 
4. Po zgłoszeniu wniosku w sprawie formalnej i wysłuchaniu , stosownie do ust.3 , głosów za i przeciw wnioskowi , przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządza bezzwłocznie głosowanie w sprawie tego wniosku.
 
§ 17
 
1. Po wyczerpaniu listy mówców oraz w przypadku wniosków , przewodniczący Walnego Zgromadzenia , udziela głosu przewodniczącemu komisji wnioskowej w celu przedstawienia projektu uchwał i zgłoszonych do nich w toku dyskusji poprawek i wniosków. W przeciwnym razie głosowanie zostaje przeniesione na następne Walne Zgromadzenie. 
2. Komisja wnioskowa przedstawia projekty uchwał oraz zgłoszonych do nich poprawek i wniosków wraz ze swoją opinią. 
3. Głosowanie nad projektem uchwał odbywa się w ten sposób , że najpierw poddaje się pod głosowanie poprawki , w pierwszej kolejności najdalej idące , a następnie projekt uchwały wraz z przyjętymi poprawkami. 
4. Poprawki przyjmowane są większością głosów. Uchwały wraz z przyjętymi poprawkami przyjmowane są również zwykłą większością głosów chyba ,że prawo spółdzielcze , ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych lub statut wymaga dla przyjęcia danej uchwały kwalifikowanej większości głosów.
 
§ 18
 
1. Głosowanie jest jawne. Głosowanie tajne przeprowadza się tylko w sprawie wyborów i odwołania członków Rady Nadzorczej i Zarządu oraz delegata na zjazd związku, w którym spółdzielnia jest zrzeszona . 
2. Głosowanie jawne odbywa się w sprawie każdej uchwały oddzielnie przez podniesienie ręki na wezwanie przewodniczącego Walnego Zgromadzenia „ kto jest za uchwałą „ , a następnie „ kto jest przeciw uchwale „. 
3. Głosowanie tajne odbywa się przy pomocy kart do głosowania , ostemplowanych pieczęcią spółdzielni i z oznaczeniem uchwały , której głosowanie dotyczy. Uprawnienie do głosowania , głosujący za uchwała wpisują na karcie do głosowania wyraz „ ZA” , a głosujący przeciw uchwale wyraz „PRZECIW”. 
4. Komisja mandatowo – skrutacyjna oblicza głosy oraz ogłasza wynik głosowania , na podstawie , którego przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdza , czy uchwała została przyjęta . Wynik głosowania i stwierdzenie przewodniczącego powinno być odnotowane w protokole Walnego Zgromadzenia w odniesieniu do każdej uchwały oddzielnie.
 
§ 19
 
1. Przystępując do wyborów do organów spółdzielni przewodniczący Walnego Zgromadzenia wzywa do zgłaszania kandydatów. 
2. Wybory dokonywane są spośród nieograniczonej liczby kandydatów. 
3. Każdy kandydat wyraża pisemną zgodę na kandydowanie i oświadczenie o nie prowadzeniu działalności konkurencyjnej wobec spółdzielni. 
4. Zgłoszonych kandydatów komisja mandatowo – skrutacyjna wpisuje na listę kandydatów w kolejności alfabetycznej ich nazwisk. 
5. Zgłaszający kandydata nieobecnego na Walnym Zgromadzeniu powinien przedstawić pisemną zgodę kandydata. 
6. Głosowanie w wyborach do organów spółdzielni lub delegatów na zjazd związku , dokonywane jest na ostemplowanych pieczęcią kartach wyborczych opatrzonych nazwą organu . do którego przeprowadzone są wybory. Karty powinny zawierać imiona i nazwiska wszystkich kandydatów w kolejności alfabetycznej ustalonej przez komisję mandatowo – skrutacyjna na liście kandydatów. Uprawnieni do głosowania skreślają nazwisko kandydata , na którego nie głosują. Jeżeli głosujący skreślił mniej kandydatów niż ma być wybranych to karta jest nieważna. Nieważna jest też karta uszkodzona lub zniszczona w taki sposób , że nie można ustalić na kogo głosujący oddał głos na karcie znajdują się dopisane inne osoby niż przedstawione przez komisje mandatowo – skrutacyjną. Jeżeli na karcie do głosowania skreślona jest równa lub większa liczba kandydatów niż ma być wybrana karta jest ważna , a głosy zalicza się tym kandydatom, którzy nie zostali skreśleni. 
7. Karty do głosowania ( karty wyborcze) uprawionym do głosowania wręcza komisja mandatowo – skrutacyjna , po czym przewodniczący Walnego Zgromadzenia wyznacza czas na wypełnienie tych kart. Po upływie tego czasu jeden z członków komisji mandatowo – skrutacyjnej odczytuje z listy obecności nazwiska uprawnionych do głosowania i wyczytani kolejno podchodząc do urny wrzucają do niej swoje karty do głosowania. 
8. Po zakończeniu oddawania głosów komisja mandatowo – skrutacyjna otwiera urnę , ustala liczbę wrzuconych kart , co stanowi liczbę głosujących , w tym liczbą kart nieważnych, liczbę głosów oddanych ogółem na wszystkich kandydatów i liczbę głosów na poszczególnych kandydatów oraz imiona i nazwiska kandydatów wybranych. Wybrani zostają ci spośród kandydatów , którzy uzyskali w kolejności największą liczbę głosów. Wyniki głosowania podlegają wpisaniu do protokołu Walnego Zgromadzenia . 
9. Jeżeli dwóch lub więcej kandydatów otrzyma taką samą liczbę głosów , co powodowałoby przekroczenie liczby członków organu , do którego odbywają się wybory przeprowadza się dodatkowo tajne głosowanie na tych kandydatów. Przepisy ust. 6-8 stosuje się tu odpowiednio.
 
§ 20
 
1. Wnioski , opinie i dezyderaty w sprawach nie objętych porządkiem obrad walnego Zgromadzenia mogą być zgłaszane przez jego uczestników tylko w punkcie „ Wolne wnioski „W sprawach tych może być przeprowadzona dyskusja z ograniczeniem czasu przemawiania , ustalonym przez przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 
2. Zgłoszone wnioski , opinie i dezyderaty wpisuje sie do protokołu bez głosowania i nie mają one charakteru uchwał obowiązujących członków spółdzielni.
 
§ 21
 
1. Z obrad Walnego Zgromadzenia sporządza się protokół , który podpisują przewodniczący i sekretarz Walnego Zgromadzenia .Jeżeli podjęte przez Walne Zgromadzenie uchwały stanowią załącznik do protokołu , przewodniczący i sekretarz Walnego Zgromadzenia podpisują także te uchwały. 
2. Protokoły , sprawozdania i inne materiały dotyczące obrad i głosowania przechowuje Zarząd spółdzielni. 
3. Protokoły są jawne dla członków spółdzielni , przedstawicieli związku rewizyjnego , w którym spółdzielnia jest zrzeszona oraz Krajowej Rady Spółdzielczej.
 
§ 22
 
1. Walne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał niezależnie od liczby obecnych na nim członków , jeżeli zostało prawidłowo zwołane. Powyższe dotyczy spraw likwidacji spółdzielni , przeznaczenia majątku pozostałego po zaspokojeniu zobowiązań likwidowanej spółdzielni , zbycia nieruchomości , zbycia zakładu lub innej wyodrębnionej jednostki organizacyjnej. 
2. Uchwałę uważa się za podjętą przez Walne Zgromadzenie , jeżeli była poddana pod głosowanie Walnego Zgromadzenia, a za uchwałą opowiedziała się wymagana w ustawie lub statucie większość ogólnej liczby członków uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu. 
3. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów z wyjątkiem spraw , dla których ustawa prawa spółdzielcze wymaga większości kwalifikowanej , a mianowicie: 
1) Większości ¾ głosów dla uchwały w przedmiocie likwidacji spółdzielni i przywrócenia działalności spółdzielni po jej postawieniu w stan likwidacji, 
2) Większości 2/3 głosów dla uchwały w przedmiocie zmiany statutu , odwołania członka Rady Nadzorczej przed upływem kadencji oraz połączenia spółdzielni.
 
§ 23
 
Z obrad Walnego Zgromadzenia sporządza się protokół , który powinien być podpisany przez przewodniczącego i sekretarza Zebrania. Protokoły są jawne dla członków spółdzielni , przedstawicieli związku rewizyjnego , w którym spółdzielnia jest zrzeszona oraz dla Krajowej Rady Spółdzielczej.
 
§ 24
 
1. Uchwały Walnego Zgromadzenia obowiązują wszystkich członków i wszystkie organy spółdzielni 
2. Członek spółdzielni może w trybie określonym w art. 42 prawa spółdzielczego wytoczyć powództwo o uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia , jeżeli jest ona sprzeczna z ustawą , postanowieniami statutu bądz dobrymi obyczajami lub godząca w interesy spółdzielni , albo mająca na celu pokrzywdzenie jej członka. Na tej samej podstawie uchwałę może zaskarżyć także Zarząd spółdzielni.

 

SM Geodeci

ul.Cegielniana 16A/38, 35-310 Rzeszów
tel. (017) 853-66-53
e-mail: geodeci@rze.pl

www.smgeodeci.pl
www.spoldzielniageodeci.pl