Spółdzielnia Mieszkaniowa GEODECI

Statut Spółdzielni

STATUT
Spółdzielni Mieszkaniowej
Lokatorsko - Własnościowej „GEODECI"w Rzeszowie
Rozdział l.POSTANOWIENIA OGÓLNE ORAZ CEL l PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI.
 
§1
Spółdzielnia nosi nazwę: Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa "GEODECI" w Rzeszowie, zwana dalej Spółdzielnią.
 
§2
Siedzibą Spółdzielni jest Rzeszów.
Spółdzielnia prowadzi działalność na terenie województwa podkarpackiego.
 
§3
Spółdzielnia może zakładać i przystępować do związków rewizyjnych, stowarzyszeń i organizacji gospodarczych.
 
§4
Spółdzielnia prowadzi działalność na podstawie niniejszego statutu , ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku o spółdzielniach mieszkaniowych (DZ.U. 2018.845 tj. z dnia 2018.05.08.), ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo Spółdzielcze (tj. Dz.U. z 2017 r. poz.1560) i innych ustaw.
 
§5
1. Celem Spółdzielni jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych członków i ich rodzin oraz innych potrzeb poprzez dostarczanie członkom samodzielnych lokali mieszkalnych lub domów jednorodzinnych, a także lokali o innym przeznaczeniu.
2. Przedmiotem działalności Spółdzielni jest nabywanie, zagospodarowanie i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek realizowane poprzez:
1) budowanie lub nabywanie budynków w celu ustanowienia na rzecz członków spółdzielczych lokatorskich praw do znajdujących się w tych budynkach lokali mieszkalnych,
2) budowanie lub nabywanie domów jednorodzinnych w celu przeniesienia na rzecz członków własności tych domów,
3) budowanie lub nabywanie budynków w celu ustanowienia na rzecz członków odrębnej własności znajdujących się w tych budynkach lokali mieszkalnych lub lokali o innym przeznaczeniu, a także ułamkowego udziału we współwłasności w garażach wielostanowiskowych,
4) budowanie lub nabywanie budynków w celu wynajmowania na własny rachunek osobom fizycznym i prawnym lokali mieszkalnych i lokali o innym przeznaczeniu znajdujących się w tych budynkach,
5) budowanie lub nabywanie budynków w celu ustanawiania na rzecz osób trzecich odrębnej własności znajdujących się w tych budynkach lokali mieszkalnych lub lokali o innym przeznaczeniu,
6) zaspokajanie kulturalnych , rekreacyjnych i sportowych potrzeb członków i ich rodzin realizowana poprzez prowadzenie działalności społecznej, oświatowej, kulturalnej - w miarę posiadanych środków, a na rzecz osób nie będących członkami Spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze prawa do lokali - odpłatnie na podstawie umów zawieranych ze Spółdzielnią.
7) zarządzanie nieruchomościami stanowiącymi własność Spółdzielni,
8) zarządzanie nieruchomościami stanowiącymi odrębną własność członków Spółdzielni,
9) zarządzanie nieruchomościami nie stanowiącymi mienia Spółdzielni lub mienia jej członków na podstawie umowy zawartej z właścicielem /współwłaścicielem/ tej nieruchomości.
 
§6
1. Spółdzielnia dla realizacji celów o których mowa w § 5 może:
1) nabywać potrzebne jej tereny na własność lub w użytkowanie wieczyste,
2) budować lub nabywać domy mieszkalne, lokale o innym przeznaczeniu, urządzenia pomocnicze i gospodarcze
3) prowadzić gospodarkę zasobami mieszkaniowymi,
4) prowadzić inną działalność
5) prowadzić działalność społeczną i oświatowo-kulturalną ,
6) prowadzić wykonawstwo własne /działalność inwestycyjną/.
2. Spółdzielnia współdziała na podstawie umów z organizacjami spółdzielczymi oraz innymi organizacjami społecznymi i gospodarczymi. W szczególności może ona tworzyć z tymi organizacjami spółdzielnie osób prawnych, spółki praw handlowego, a także w wypadkach gospodarczo uzasadnionych zawierać umowy w przedmiocie administrowania budynkami mieszkalnymi.
 
Rozdział II. CZŁONKOWIE.
 
§7
1. Członkiem Spółdzielni jest osoba fizyczna, choćby nie miała zdolności do czynności prawnych lub miała ograniczoną zdolność do czynności prawnych;
1) której przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego; 
2) której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu;
3) której przysługuje roszczenie o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego;
4) której przysługuje roszczenie o ustanowienie odrębnej własności lokalu, zwanej dalej „ ekspektatywą własności”;
5) której przysługuje prawo do miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym lub wolnostojącym; 
2.Członkami Spółdzielni są oboje małżonkowie, jeżeli prawo do lokalu przysługuje im wspólnie, albo jeżeli wspólnie ubiegają się o zawarcie umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego albo prawa odrębnej własności lokalu.
3. Członkiem Spółdzielni jest osoba prawna, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, ekspektatywa własności lub będąca założycielem spółdzielni. Osobie tej nie przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego.
4. Członkiem Spółdzielni może być osoba, która nabyła prawo odrębnej własności lokalu. Właścicielowi lokalu, który nie jest członkiem Spółdzielni, przysługuje roszczenie o przyjęcie w poczet członków Spółdzielni na zasadach określonych w §8.Osoba,która nabyła prawo odrębnej własności lokalu, zachowuj członkostwo w spółdzielni.
5. Członkostwo w Spółdzielni powstaje z chwilą:
1) nabycia roszczenia o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego ;
2) nabycia ekspektatywy własności ;
3) zawarcia umowy nabycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu;
4) zawarcia umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, jeżeli członkostwo nie zostało nabyte wcześniej;
5) upływu terminu jednego roku, o którym mowa w art. 15 ust. 4, ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych / u. s. m./ w przypadkach przewidzianych w art. 15 ust. 2 i 3, tejże ustawy jeżeli przed upływem tego terminu jedna z osób, o których mowa w art. 15 ust. 2 lub 3, u. s. m. złożyła pisemne zapewnienie o gotowości zawarcia umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego z zastrzeżeniem punktu 6;
6) prawomocnego rozstrzygnięcia przez sąd w postepowaniu nieprocesowym lub wyboru dokonanego przez spółdzielnię, o których mowa w art.15 ust 4 u. s. m. w przypadkach przewidzianych w art. 15 ust. 2 i 3 u. s. m. jeżeli pisemne zapewnienie o gotowości zawarcia umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego zgłosiła więcej niż jedna osoba;
7) wpisania spółdzielni do Krajowego Rejestru Sadowego w przypadku osób będących założycielami spółdzielni.
6. Przepisy ust . 1 i 3 i 4 stosuje się odpowiednio do osób , którym przysługuje prawo do miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym lub garażu wolnostojącego, lub do ułamkowego udziału we współwłasności garażu wielostanowiskowego .
7. Członkiem spółdzielni może być najemca, o którym mowa w art. 48 ust. 1.u.s.m. Przepisy dotyczące członkostwa właścicieli lokali stosuje się odpowiednio.
8. Jeżeli spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo odrębnej własności lokalu albo ekspektatywa własności należy do kilku osób, członkiem spółdzielni może być tylko jedna z nich, chyba że przysługuje ono wspólnie małżonkom. 
W przypadku zgłoszenia się kilku uprawnionych rozstrzyga sąd w postepowaniu nieprocesowym. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego przez spółdzielnię terminu wystąpienia do sądu nie dłuższego niż 12 miesięcy, wyboru dokonuje spółdzielnia. Do czasy rozstrzygnięcia, o którym mowa w zdaniu drugim, lub wyboru, o którym mowa w zdaniu trzecim, osoby, którym przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo, prawo odrębnej własności lokalu albo ekspektatywa własności, mogą wyznaczyć spośród siebie pełnomocnika w celu wykonania uprawnień wynikających z członkostwa w spółdzielni. 
9. Liczba członków przyjmowanych do Spółdzielni na zasadach ogólnych nie musi odpowiadać liczbie lokali mieszkalnych oraz o innym przeznaczeniu.
10.Kolejność zaspokajania potrzeb lokalowych członków ustala się na podstawie dotychczas zawartych umów wg kolejności numerów tych umów, a następnie według daty przystąpienia do Spółdzielni.
11.W kolejności ustalonej zgodnie z treścią ust. 10 członek ma prawo do uzyskania spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu, lub prawa odrębnej własności lokalu w tym odzyskanego przez Spółdzielnię o ile w wyznaczonym przez Zarząd terminie przystąpi do zawarcia stosownej umowy o budowę lokalu.
12. O możliwości i terminie przystąpienia do zawarcia umów, o których mowa w ust.10 członek powiadamiany jest pisemnie.
 
13. Po wyczerpaniu ofert o możliwości zawarcia umów, o których mowa w ust.10 przez członków, Spółdzielnia przedkłada te oferty innym osobom. Przyjęcie tych osób w poczet członków następuje w kolejności daty złożenia wniosków przez te osoby.
 
§8
1. Osoba o której mowa w §7 ust. 4 ubiegająca się o członkostwo w Spółdzielni obowiązana jest złożyć i aktualizować deklarację Członka Spółdzielni / formularz rejestracyjny/, w której muszą być zawarte następujące dane: 
1) imię i nazwisko oraz adres stałego zamieszkania,
2) numer PESEL
3) numer telefonu, adres e-mail 
4) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzania danych osobowych w celach związanych z zarządzaniem nieruchomościami,
5) dane kontaktowe, adres dla korespondencji, o ile jest inny adres lokalu, do którego służy tytuł prawny 
6) w przypadku osoby prawnej –jej nazwę i siedzibę oraz adres, nip i nr wpisu w stosownym rejestrze. 
2. Zarząd Spółdzielni, podejmuje stosowną uchwałę która z datą jej podjęcia potwierdza przyjęcie w poczet członków dokonując odpowiedniej adnotacji w protokole Zarządu. Dokument w postaci stosownego wyciągu z protokołu posiedzenia Zarządu potwierdzającego nabycie członkostwa składa się do akt członkowskich i jest on podstawą dokonania wpisu w rejestrze członków. 
3. Nie można odmówić przyjęcia do Spółdzielni nabywcy prawa odrębnej własności lokalu oraz spadkobiercom i zapisobiorcom. 
 
§9
Szczegółowe zasady zaspokajania potrzeb mieszkaniowych członków określa rozdział VIII niniejszego statutu.
 
Rozdział III. PRAWA l OBOWIĄZKI CZŁONKÓW.
 
§10
Członkowi przysługuje:
1. czynne i bierne prawo wyborcze,
2. prawo brania czynnego udziału w życiu Spółdzielni i zgłaszania wniosków w sprawach związanych z działalnością Spółdzielni,
3. prawo do korzystania wraz z osobami wspólnie zamieszkującymi z wszelkich urządzeń i usług Spółdzielni,
4. prawo do udziału z głosem decydującym w Walnym Zgromadzeniu Członków Spółdzielni,
5. prawo żądania w trybie przewidzianym w statucie zwołania Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni,
6. prawo do zaznajamiania się z uchwałami organów Spółdzielni z wyjątkiem indywidualnych spraw członków mogących naruszyć przepisy o ochronie danych osobowych, protokołami obrad organów Spółdzielni, oraz umów zawieranych przez Spółdzielnię z osobami trzecimi na zasadach określonych w art. 8 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych,
7. prawo wydania 1 eg. odpisu statutu oraz regulaminów wydanych na podstawie statutu,
8. prawo otrzymania odpisu statutu oraz wydanego na jego podstawie regulaminu, kopii uchwał organów Spółdzielni, protokołów obrad organów Spółdzielni, protokołów lustracji, rocznych sprawozdań finansowych oraz faktur i umów zawieranych przez Spółdzielnię z osobami trzecimi, który to koszt z wyjątkiem statutu i regulaminów wydanych na podstawie statutu w ilości powyżej 1 egzemplarza obciąża członka. Koszty te ustala Zarząd Spółdzielni,
9.prawo do przeglądania rejestru członków Spółdzielni,
10. prawo do przeglądania sprawozdań rocznych i bilansów protokołów z obrad Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni oraz protokołów z lustracji,
11. prawo zaskarżania do sądu uchwał Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni z powodu ich niezgodności z przepisami prawa lub statutu, bądź dobrymi obyczajami oraz w razie gdy uchwała taka godzi w interesy Spółdzielni, albo ma na celu pokrzywdzenie członka,
12. prawo odwołania się w postępowaniu wewnątrz spółdzielczym od uchwał w sprawach między członkiem,
13. prawo do korzystania ze wspólnych pomieszczeń Spółdzielni,
14. Prawo żądania zawarcia umowy :
1) przeniesienia własności lokalu na pisemne żądanie członka, któremu przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu,
2) o budowę lokalu w trybie określonym statutem,
3) przeniesienia własności lokalu do którego członkowi przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, użytkowego garażu,
4) przeniesienia ułamkowego udziału we współwłasności garażu wielostanowiskowego,
5) o ustanowienie prawa do lokalu w trybie określonym w statucie.
 
§11
Członek jest obowiązany:
1) wnieść wkład mieszkaniowy lub budowlany,
2) uzupełnić wkład mieszkaniowy lub budowlany po ostatecznym rozliczeniu inwestycji,
3) uczestniczyć w pokrywaniu strat Spółdzielni 
4) stosować się do postanowień statutu, regulaminów i innych uchwał organów Spółdzielni,
5) zawiadomić niezwłocznie Spółdzielnię o zmianie danych zawartych w rejestrze członków /deklaracji członkowskiej /oraz o zmianie liczby osób zamieszkujących w lokalu,
6) ponosić wydatki związane z utrzymaniem jego lokalu i uczestniczyć w pokrywaniu pełnych kosztów eksploatacji,
7) uiszczać terminowo opłaty wynikające z kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na jego lokal oraz eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie Spółdzielni,
8) utrzymywać swój lokal w należytym stanie technicznym i sanitarnym,
9) korzystać z lokalu zgodnie z jego przeznaczeniem i warunkami technicznymi określonymi przez Spółdzielnię,
10)  korzystać z pomieszczeń i urządzeń wspólnych, w sposób nie utrudniający korzystanie z nich innym,
11)  współdziałać w ochronie wspólnego dobra, rozwoju Spółdzielni oraz poszanowania mienia Spółdzielni i zabezpieczenia,
12)  na żądanie administracji udostępnić wejście do lokalu ilekroć jest to niezbędne do przeprowadzenia przeglądu, konserwacji, remontu lub usuwania awarii, a także w celu wyposażenia budynku, jego części lub innych lokali w dodatkowe instalacje.
13)  przestrzegać postanowień statutu, regulaminów i innych uchwał organów Spółdzielni,
14)  zawiadamiać Spółdzielnię o wynajęciu lokalu na inne cele niż określone w umowie o ustanowienie prawa do lokalu,
15)  przestrzegać regulaminu porządku domowego,
16)  udostępniać lokal w celu dokonania okresowego i doraźnego przeglądu stanu technicznego wyposażenia oraz ustalenia niezbędnych prac i ich wykonania, dotyczy to również zastępczego wykonania przez Spółdzielnię prac obciążających członka albo osobę nie będącą członkiem, której przysługują spółdzielcze prawa do lokalu albo właściciela lokalu nie będącego członkiem Spółdzielni,
17)  uczestniczyć w kosztach związanych z działalnością kulturalną, oświatową i społeczną na zasadach określonych w uchwale Walnego Zgromadzenia,
18)  niezwłocznie udostępniać lokal w celu usunięcia awarii wywołującej szkodę lub zagrażającej bezpośrednio powstaniem szkody,
19)  udostępniać lokal w celu kontroli sprawności zainstalowanych w lokalu urządzeń pomiarowych podzielników oraz odczytów wskazań tych urządzeń
20)  na żądanie i koszt Spółdzielni w uzgodnionym terminie przenieść się wraz z pozostałymi osobami korzystającymi z lokalu do lokalu zamiennego na okres wykonywania remontu, jeżeli rodzaj remontu budynku tego wymaga. Okres ten musi być ściśle oznaczony i podany do wiadomości zainteresowanych, jednak nie dłuższy niż 12 miesięcy,
21)  po wcześniejszym uzgodnieniu terminu, udostępnić lokal w celu wykonania koniecznych robót, jeżeli lokal lub budynek wymaga remontu lub przebudowy obciążającej Spółdzielnię dotyczy to również innych osób korzystających z tego lokalu,
22)  pokrywać zobowiązania Spółdzielni z innych tytułów,
23) wykonywać inne obowiązki określone w statucie.
 
Rozdział IV. USTANIE CZŁONKOSTWA.
 
§12
1. Członkostwo w Spółdzielni ustaje z chwilą:
1) wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, 
2) zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu lub udziału w tym prawie,
3) zbycia prawa odrębnej własności lokalu lub działu w tym prawie,
4) zbycia ekspektatywy własności lub udziału w tym prawie,
5) wygaśnięcia roszczenia o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego,
6) rozwiązania umowy o budowę lokalu mieszkalnego. 
2. Członkostwo w spółdzielni ustaje także w przypadkach określonych w art.1 ust. 8, art. 241 ust. 1 i art. 26 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych do osób, które w następstwie tego utraciły członkostwo w spółdzielni. 
3.Jeżeli członkowi przysługuje więcej niż jeden tytuł prawny do lokalu, będący podstawą do uzyskania członkostwa, utrata członkostwa następuje dopiero w przypadku utraty wszystkich tytułów prawnych do lokali w ramach Spółdzielni. Przepis ten stosuje się odpowiednio do członka , który jest stroną umowy lub umów o budowę lokalu lub lokali.
4. Członek Spółdzielni, będący właścicielem lokalu, może wystąpić ze Spółdzielni w każdym czasie za wypowiedzeniem, złożonym Zarządowi. Oświadczenie o wypowiedzeniu członkostwa, winno być pod rygorem nieważności, złożone na piśmie. 
5. Okres wypowiedzenia członkostwa wynosi 3 miesiące. Bieg terminu wypowiedzenia rozpoczyna się w pierwszym dniu miesiąca, następującego po dniu złożenia oświadczenia.
6. Za datę wystąpienia członka uważa się następny dzień po upływie okresu wypowiedzenia. 
7. Członka zmarłego skreśla się z rejestru członków Spółdzielni ze skutkiem od dnia, w którym nastąpiła śmierć, a gdy chodzi o osobę prawną- ze skutkiem od dnia jej ustania.
 
§13
1. Zarząd Spółdzielni na podstawie stosownej dokumentacji, potwierdza ustanie członkostwa dokonując odpowiedniego wpisu w protokole posiedzenia Zarządu który stanowi podstawę do wykreślenia członka z rejestru członków spółdzielni .
 
Rozdział VI. WKŁADY NA MIESZKANIA Z NOWYCH INWESTYCJI.
 
§14
Członkowie Spółdzielni, którzy oczekują na ustanowienie na ich rzecz spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego lub prawa odrębnej własności lokalu, są obowiązani uczestniczyć w kosztach budowy lokali przez wnoszenie wkładów mieszkaniowych lub budowlanych i w innych zobowiązaniach Spółdzielni związanych z budową.
 
§15
1. Rozliczenie kosztów inwestycji mieszkaniowych i ustalenie wartości początkowej (kosztu budowy) poszczególnych lokali, do których mają być ustanowione prawa określone w § 14 dokonuje się w trzech etapach:
1) wstępnie - w chwili rozpoczęcia inwestycji mieszkaniowej, na podstawie dokumentacji technicznej i kosztorysu,
2) etap drugi - po rozstrzygnięciu przetargu i wyborze wykonawcy dla danego zadania inwestycyjnego,
3) ostatecznie - po zakończeniu inwestycji i końcowym rozliczeniu zadania, na podstawie zestawienia kosztów rzeczywistych poniesionych przez Spółdzielnię.
2. Rozliczenia kosztów inwestycji i ustalenia wartości początkowej (kosztu budowy) poszczególnych lokali dokonuje się z uwzględnieniem zasad i regulaminu uchwalonego przez Radę Nadzorczą zawierającego w szczególności:
1) określenie zakresu rzeczowego inwestycji, za realizację którego odpowiada Spółdzielnia,
2) określenie rodzajowe kosztów zaliczanych jako koszty danej inwestycji,
3) określenie, które koszty mają być ewidencjonowane i rozliczane indywidualnie dla każdego budynku, a które są ewidencjonowane wspólnie dla dwóch lub więcej budynków i rozliczenie metodami pośrednimi (np. w stosunku do kubatury, powierzchni czy wielkości kosztów bezpośrednich),
4) określenie metody rozgraniczania kosztów budowy części mieszkalnej oraz lokali handlowo-usługowych, jeśli takie są wbudowane w budynku mieszkalnym,
5) określenie, które składniki kosztów budowy części mieszkalnej są rozliczane na poszczególne mieszkania, proporcjonalnie do ich powierzchni użytkowej, a które są kalkulowane indywidualnie dla każdego mieszkania,
6) dopuszczalność różnicowania obciążeń poszczególnych mieszkań z tytułu ich cech funkcjonalno-użytkowych (atrakcyjność).
 
§16
1. Wstępne ustalenie kosztu budowy poszczególnych lokali, do których mają być ustanowione prawa określone w § 14 stanowi podstawę do określenia przez Spółdzielnię w umowach o budowę lokalu zawieranych z członkami, wstępnej wysokości wymaganego wkładu oraz wysokości i terminów wnoszenia przez członka zaliczek na poczet wymaganego wkładu.
2.Jeśli wskutek nie wniesienia przez członka w terminie wymaganych wpłat na wkład, Spółdzielnia zaciągnęła kredyt, członek ponosi pełne koszty związane z obsługą zadłużenia Spółdzielni z tytułu nie wnoszenia przez niego wpłat na wkład.
 
§17
Ostateczne rozliczenie kosztów budowy i ustalenie wartości początkowej lokali nowo oddawanych do użytku zatwierdza Rada Nadzorcza w formie uchwały.
 
1. WKŁADY MIESZKANIOWE
 
§18
Osoba ubiegająca się o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego wnosi wkład mieszkaniowy w wysokości odpowiadającej różnicy między kosztem budowy przypadającym na jej lokal, a uzyskaną przez Spółdzielnię pomocą ze środków publicznych lub z innych środków uzyskanych na sfinansowanie kosztów budowy lokalu. 
 
§19
Jeżeli część wkładu mieszkaniowego o którym mowa w §18 została sfinansowana 
z zaciągniętego przez Spółdzielnię kredytu na sfinansowanie kosztów budowy danego lokalu, osoba ta jest obowiązana uczestniczyć w spłacie tego kredytu wraz z odsetkami w części przypadającej na jego lokal.
 
§20
Jeśli umowa o budowę lokalu została rozwiązana przed ustanowieniem spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu, członek, z którym Spółdzielnia zawiera nową umowę o budowę tego lokalu, obowiązany jest wnieść wkład mieszkaniowy albo jego część w wysokości wypłaconej osobie uprawnionej z tytułu rozwiązania poprzedniej umowy oraz zobowiązuje się do pokrywania pozostałej części kosztów zadania inwestycyjnego w wysokości przypadającej na jego lokal.
 
2. WKŁADY BUDOWLANE W PRZYPADKU WYGAŚNIĘCIA SPÓŁDZIELCZEGO PRAWA DO LOKALU.
 
§21
Członek ubiegający się o prawo odrębnej własności lokalu, do którego wygasło spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego lub spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, przysługujące innej osobie, wnosi wkład budowlany w wysokości odpowiadającej rynkowej wartości lokalu na dzień zawarcia umowy o ustanowienie odrębnej własności.
 
Rozdział VII. TYTUŁY PRAWNE DO LOKALI.
 
1. SPÓŁDZIELCZE LOKATORSKIE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO.
 
§22
1.Przez umowę o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu
mieszkalnego Spółdzielnia zobowiązuje się oddać osobie na rzecz której ustanowione jest prawo lokal mieszkalny do używania, a członek zobowiązuje się wnieść wkład mieszkaniowy oraz uiszczać opłaty określone w ustawie i w statucie Spółdzielni.
2. Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego może być ustanowione
w budynku stanowiącym własność lub współwłasność Spółdzielni na rzecz członka spółdzielni albo członka spółdzielni i jego małżonka.
3. Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego jest niezbywalne, nie przechodzi na spadkobierców i nie podlega egzekucji. Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego powstaje z chwilą zawarcia między osobą ubiegającą się o ustanowienie tego prawa a spółdzielnią umowy, o której mowa w ust. 1. Umowa powinna być zawarta pod rygorem nieważności w formie pisemnej i powinna zobowiązywać strony do zawarcia , po wybudowaniu lokalu , umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do tego lokalu, a ponadto zawierać : 
1)  zobowiązanie osoby ubiegającej się o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu do pokrywania kosztów zadania inwestycyjnego w części przypadającej na jej lokal przez wniesienie wkładu mieszkaniowego określonego w umowie;
2)  określenie zakresu rzeczowego robót realizowanego zadania inwestycyjnego, które będzie stanowić podstawę ustalenia wysokości kosztów budowy lokalu;
3)  określenie zasad ustalania wysokości kosztów budowy lokalu;
4)  zobowiązanie członka Spółdzielni do pokrywania kosztów zadania inwestycyjnego w części przypadającej na jego lokal przez wniesienie wkładu mieszkaniowego określonego w umowie oraz planowany termin oddania do użytku ,określenie położenia lokalu, powierzchni oraz ewentualnych pomieszczeń przynależnych, określenie zasad ustalania wysokości kosztów budowy lokalu i warunków rozwiązania umowy i rozliczeń terminy wnoszenia wpłat, określenie kar umownych oraz innych zasad odpowiedzialności członka za nieterminowe wnoszenie wpłat na poczet kosztów budowy.
4. Do ochrony spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego stosuje się odpowiednio przepisy o ochronie własności.
5. Wynajmowanie lub oddawanie w bezpłatne używanie przez członka całego lub części lokalu mieszkalnego nie wymaga zgody Spółdzielni, chyba że byłoby to związane ze zmianą sposobu korzystania z lokalu lub jego części. Jeżeli wynajęcie lub oddanie w bezpłatne używanie miałoby wpływ na wysokość opłat na rzecz Spółdzielni, członek obowiązany jest do pisemnego powiadomienia Spółdzielni o tej czynności.
6. Prowadzenie działalności gospodarczej w lokalu mieszkalnym wymaga zgody Spółdzielni.
7. Wydane przed dniem 24.04.2001r. przydziały do lokalu mieszkalnego na zasadach spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mają moc umowy między członkiem, a Spółdzielnią o ustanowienie tego prawa
 
§23
1. Umowa o budowę lokalu ulega rozwiązaniu w wyniku jej wypowiedzenia przez członka spółdzielni lub Spółdzielnię.
2. Spółdzielnia może wypowiedzieć umowę o budowę lokalu, gdy członek Spółdzielni lub jego następca prawny, z przyczyn leżących po jego stronie, nie dotrzymał tych warunków umowy określonych w §22 bez których dalsza realizacja zadania inwestycyjnego /lub ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokali wzniesionych w ramach wspólnie realizowanego zadania inwestycyjnego/ byłoby poważnie utrudnione a w szczególności, gdy członek nie wniósł wymaganej zaliczki na wkład, zalega z wpłatami na poczet kosztów budowy, uchyla się od dopełnienia formalności, bez których Spółdzielnia nie może uzyskać kredytu bankowego, lub pomocy budżetowej na pokrycie części kosztów realizowanego zadania inwestycyjnego, nie wyraża zgody na zawarcie aneksu do umowy.
3. Wypowiedzenie przez spółdzielnię umowy może nastąpić na 3 miesiące naprzód na koniec miesiąca kalendarzowego, chyba że strony postanowią inaczej. 
4. Członek może wypowiedzieć umowę o budowę lokalu na 3 miesiące naprzód na koniec kwartału kalendarzowego chyba, że strony postanowią inaczej.
 
§24
1. W wypadku ustania członkostwa w okresie oczekiwania na zawarcie umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, małżonkowi, dzieciom i innym osobom bliskim, które miały z członkiem zamieszkać w tym lokalu, przysługują roszczenia o przyjęcie do Spółdzielni i zawarcie umowy zgodnie z postanowieniami umowy o budowę lokalu.
2. Do zachowania roszczeń, o których mowa w ust.1, konieczne jest złożenie w terminie jednego roku pisemnego zapewnienia o gotowości zawarcia umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego.
3. W przypadku zgłoszenia się kilku uprawnionych rozstrzyga sąd w postępowaniu nieprocesowym biorąc w szczególności pod uwagę okoliczność, czy osoba uprawniona na podstawie ust. 1 zamieszkiwała z byłym członkiem. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego przez Spółdzielnię terminu wystąpienia do sądu wyboru dokonuje Spółdzielnia. Jeżeli o roszczeniu rozstrzygał sąd , osoby które pozostawały w sporze, niezwłocznie zawiadamiają o tym spółdzielnię. Do momentu zawiadomienia spółdzielni o tym, komu przypadło spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, osoby te odpowiadają solidarnie za opłaty o których mowa w § 55 ust.1.
4. Osoba przyjęta w poczet członków Spółdzielni w wypadku, o którym mowa w ust.1, staje się stroną umowy o budowę lokalu wiążącej osobę, której członkostwo ustało.
5. W przypadku wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego w następstwie śmierci uprawnionego lub w przypadkach, o których mowa w art. 11,u.s.m. roszczenia o zawarcie umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego przysługują jego osobom bliskim. którzy w terminie jednego roku winni zgłosić roszczenia do spółdzielni.
6. Umowy, o których mowa w ust. 1 i 5 zawiera się na warunkach określonych w dotychczasowej umowie o ustanowieniu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego.
 
§25
1. Po ustaniu małżeństwa wskutek rozwodu lub po unieważnieniu małżeństwa, małżonkowie powinni w terminie jednego roku zawiadomić Spółdzielnię, któremu z nich przypadło spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego. 
2. Do momentu zawiadomienia spółdzielni o tym, komu przypadło spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, małżonkowie których małżeństwo zostało rozwiązane przez rozwód lub unieważnione, odpowiadają solidarnie za opłaty o których mowa w § 55 ust.1.
 
§26
1. Z chwilą śmierci jednego z małżonków spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, które przysługiwało obojgu małżonkom, przypada drugiemu małżonkowi. Powyższe nie narusza uprawnień spadkobierców do dziedziczenia wkładów.
 
§27
1. W przypadku wygaśnięcia roszczeń, o których mowa wyżej lub braku uprawnionych osób, spółdzielnia wypłaca osobie uprawnionej wartość rynkową tego lokalu ustaloną zgodnie z postanowieniami statutu. Dotyczy to również sytuacji o których mowa w § 24 statutu.
2. W przypadku zaległości z zapłatą opłat, o których mowa w § 55 ust.1 za okres co najmniej 6 miesięcy, rażącego lub uporczywego wykraczania osoby korzystającej z lokalu przeciwko obowiązującemu porządkowi domowemu albo niewłaściwego zachowania tej osoby czyniącego korzystanie z innych lokali lub nieruchomości wspólnej uciążliwym, spółdzielnia może w trybie procesu żądać orzeczenia przez sąd o wygaśnięciu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego. Jeżeli podstawą żądania orzeczenia o wygaśnięciu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego jest zaleganie z zapłatą opłat, o których mowa wyżej , nie można orzec o wygaśnięciu spółdzielczego lokatorskiego prawa do tego lokalu, jeżeli najpóźniej przed zamknięciem rozprawy przed sądem pierwszej instancji, a jeżeli wniesiono apelację - przed sądem drugiej instancji członek spółdzielni uiści wszystkie zaległe opłaty.
3. W przypadku gdy spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego przysługuje małżonkom wspólnie, sąd może orzec o wygaśnięciu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego wobec jednego z małżonków albo wobec obojga małżonków.
4. Z chwilą gdy orzeczenie sądu, o którym mowa w ust. 2 stanie się prawomocne, spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego wygasa. W przypadku, o którym mowa w ust. 3 spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego wygasa wobec jednego z małżonków albo wobec obojga małżonków.
5. W przypadku wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego spółdzielnia, z zastrzeżeniem art. 15 i art. 161,u.s.m. ogłasza nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia opróżnienia lokalu, zgodnie z postanowieniami statutu, przetarg na ustanowienie odrębnej własności tego lokalu, zawiadamiając o przetargu w sposób określony w statucie oraz przez publikację ogłoszenia w prasie lokalnej. Warunkiem przeniesienia odrębnej własności lokalu jest wpłata wartości rynkowej lokalu.
6. Osobie, której przysługiwało spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, a której prawo wygasło z powodu nieuiszczania opłat związanych z eksploatacją i utrzymaniem jej lokalu lub eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni, przysługuje roszczenie do spółdzielni o ponowne ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, jeżeli spłaci spółdzielni całe zadłużenie wynikające z nieuiszczania tych opłat wraz z odsetkami.
7. Roszczenie, o którym mowa w ust. 6, przysługuje tylko wtedy, jeżeli wcześniej nie został ustanowiony tytuł prawny do lokalu na rzecz innej osoby. Warunkiem ustanowienia przez spółdzielnię tytułu prawnego do lokalu na rzecz innej osoby jest opróżnienie lokalu przez osobę, której spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego wygasło.
 
§28
1. Na pisemne żądanie członka, któremu przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, Spółdzielnia obowiązana jest zawrzeć z tym członkiem umowę przeniesienia własności lokalu po dokonaniu przez niego spłat zobowiązań określonych w § 75 ust.1 statutu. Decyzję o przeniesieniu własności lokalu podejmuje Zarząd Spółdzielni na warunkach określonych w §75 Statutu.
2. Spółdzielnia nie przenosi odrębnej własności lokalu, jeżeli:
1) osoba, której przysługiwało spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, a której prawo wygasło, zgłosi roszczenie o ponowne ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego w przypadku, o którym mowa w art. 161 u. s. m.
2) osoba, o której mowa w art. 15 ust. 2 u. s. m. zgłosi roszczenie o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do tego lokalu.",
3. Wynagrodzenie notariusza za ogół czynności notarialnych dokonanych przy zawieraniu umowy oraz koszty sądowe w postępowaniu wieczystoksięgowym obciążają osobę, na rzecz której spółdzielnia dokonuje przeniesienia własności lokalu.
4. W przypadku wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, gdy ten lokal nie podlega zbyciu w drodze przetargu na podstawie § 27 ust. 4 spółdzielnia zwraca osobie uprawnionej wniesiony wkład mieszkaniowy albo jego wniesioną część, zwaloryzowane według wartości rynkowej lokalu. W rozliczeniu tym nie uwzględnia się długu obciążającego członka spółdzielni z tytułu przypadającej na niego części zaciągniętego przez spółdzielnię kredytu na sfinansowanie kosztów budowy danego lokalu wraz z odsetkami
5. W przypadku, o którym mowa w ust.4 warunkiem zwrotu wartości wkładu mieszkaniowego albo jego części jest:
1) wniesienie wkładu mieszkaniowego przez członka spółdzielni i zawarcie umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, do którego wygasło prawo przysługujące innej osobie;
2) opróżnienie lokalu, chyba że członek spółdzielni zawierający umowę o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, do którego wygasło prawo przysługujące innej osobie, wyrazi pisemną zgodę na dokonanie wypłaty pomimo nieopróżnienia lokalu.
6. W przypadku, o którym mowa w ust. 5 pkt 1 z wkładu mieszkaniowego potrąca się kwoty zaległych opłat, o których mowa w §55 ust.1, a także koszty określenia wartości rynkowej lokalu.
7. Członek spółdzielni zawierający umowę o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, do którego wygasło prawo przysługujące innej osobie, wnosi wkład mieszkaniowy w wysokości, o której mowa w ust. 4 oraz zobowiązuje się do spłaty długu obciążającego tę osobę z tytułu przypadającej na nią części zaciągniętego przez spółdzielnię kredytu na sfinansowanie kosztów budowy danego lokalu wraz z odsetkami.
8. Umowa o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, zawarta z inną osobą przed wygaśnięciem prawa do tego lokalu, jest nieważna.";
 
2. SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU /domu jednorodzinnego/.
 
§29
1. Do istniejących w dniu 31 lipca 2007 r. spółdzielczych własnościowych praw do lokali mieszkalnych i użytkowych i praw do miejsc postojowych w wielostanowiskowych lokalach garażowych stosuje się w szczególności przepisy art. 4, 5, i 7 ustawy z dnia 14 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych ustaw /Dz. U. nr 125 poz. 873/, oraz niniejszego statutu.
2. Jeżeli w wyniku ostatecznego rozliczenia kosztów budowy powstała różnica pomiędzy wysokością wstępnie ustalonego wkładu budowlanego a kosztami budowy lokalu, uprawniony albo zobowiązany z tego tytułu jest członek albo osoba nie będąca członkiem Spółdzielni, którym w chwili dokonania tego rozliczenia przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu.
 
§30
1.Nabywca spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu staje się członkiem spółdzielni, 
2.Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu jest prawem zbywalnym, przechodzi na spadkobierców i podlega egzekucji. Jest ono ograniczonym prawem rzeczowym.
3. Zbycie własnościowego prawa do lokalu obejmuje także wkład budowlany. Dopóki prawo to nie wygaśnie, zbycie samego wkładu jest nieważne.
4. Umowa zbycia własnościowego prawa do lokalu powinna być zawarta w formie aktu notarialnego.
5.Przedmiotem zbycia może być ułamkowa część spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu. Pozostałym współuprawnionym z tytułu własnościowego prawa do lokalu przysługuje prawo pierwokupu. Umowę zbycia ułamkowej części prawa własnościowego zawarta bezwarunkowo lub bez zawiadomienia uprawnionych o zbyciu lub podaniem im do wiadomości postanowień umowy niezgodnie z rzeczywistością jest nieważna.
 
§31
Spółdzielnia prowadzi rejestr lokali, dla których zostały założone oddzielne księgi wieczyste, z adnotacją o ustanowionych hipotekach.
 
§32
W wypadkach gdy ustawa przewiduje wygaśnięcie własnościowego prawa do lokalu prawo to, jeżeli jest obciążone hipoteką, nie wygasa, lecz przechodzi z mocy prawa na Spółdzielnię.
 
§33
Jeżeli własnościowe prawo do lokalu przeszło na kilku spadkobierców, przepis art. 17⁹ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych stosuje się odpowiednio.
 
§34
Jeżeli własnościowe prawo do lokalu przeszło na jednego spadkobiercę, powinien on przedstawić Spółdzielni stwierdzenie nabycia spadku i jeżeli nie jest członkiem Spółdzielni, złożyć deklarację członkowską.
 
§35
Jeżeli własnościowe prawo do lokalu przeszło na kilku spadkobierców, wówczas mogą oni dokonać działu spadku stwierdzającego, któremu ze spadkobierców przypadło spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu. Spadkobierca ten jeżeli nie jest członkiem Spółdzielni, powinien złożyć deklarację członkowska, bądź wyznaczyć spośród siebie w terminie jednego roku od dnia otwarcia spadku pełnomocnika w celu dokonywania czynności prawnych związanych z wykonywaniem tego prawa; w razie bezskutecznego upływu tego terminu następuje wyznaczenie pełnomocnika w sądowym postępowaniu nieprocesowym; z wnioskiem w tej sprawie powinni wystąpić do sądu spadkobiercy w terminie dwunastu miesięcy od dnia otwarcia spadku, a po tym terminie z wnioskiem tym występuje do sądu Spółdzielnia Pełnomocnik (przedstawiciel) uprawniony jest do udziału w Walnym Zgromadzeniu, ale jeżeli nie jest członkiem Spółdzielni, to nie przysługuje mu czynne i bierne prawo wyborcze ani prawo udziału w głosowaniach.
 
§36
1. Do egzekucji z własnościowego prawa do lokalu przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio, z tym że przysądzenie prawa na rzecz licytanta nie może nastąpić, jeżeli nie został on przyjęty na członka spółdzielni.
W takim wypadku licytantowi przysługuje prawo odstąpienia od udziału w licytacji i wycofania złożonej rękojmi.
2. Osoba prawna może przejąć własnościowe prawo do lokalu w postępowaniu egzekucyjnym, jeżeli jest wierzycielem hipotecznym. W tym wypadku własnościowe prawo do lokalu wygasa z upływem sześciu miesięcy od dnia przejęcia tego prawa przez wierzyciela, chyba że wierzyciel przed upływem tego terminu wskaże osobę, której zbył to prawo, a osoba ta złoży deklarację członkowską.
 
§37
1. Wydane przed dniem 24.04.2001r. przydziały do lokalu mieszkalnego na zasadach spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mają moc umowy między członkiem, a Spółdzielnią o ustanowienie tego prawa.
2. W przypadku długotrwałych zaległości z zapłatą opłat o których mowa w § 55 ust. 1 statutu rażącego lub uporczywego wykraczania osoby korzystającej z lokalu przeciwko obowiązującemu porządkowi domowemu albo niewłaściwego zachowania tej osoby czyniącego korzystanie i innych lokali lub nieruchomości wspólnej uciążliwym lub osób z nim zamieszkałych, Spółdzielnia może w trybie procesu żądać sprzedaży lokalu w drodze licytacji na podstawie przepisów kodeksu postępowania cywilnego o egzekucji z nieruchomości. 
Z żądaniem o którym mowa wyżej występuje Zarząd Spółdzielni na wniosek Rady Nadzorczej.
 
3. SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU UŻYTKOWEGO ORAZ MIEJSCA POSTOJOWEGO W GARAŻU WIELOSTANOWISKOWYM.
 
§38
1. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu użytkowego, garażu, miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym jest prawem zbywalnym, przechodzi na spadkobierców i podlega egzekucji. Jest ono ograniczonym prawem rzeczowym.
2. W pozostałym zakresie dotyczącym spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu użytkowego, garażu, miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym mają odpowiednie zastosowanie przepisy niniejszego rozdziału.
 
4. PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU.
 
§39
1. Z osobą ubiegającą się o ustanowienie odrębnej własności lokalu w ramach nowej inwestycji, Spółdzielnia zawiera umowę o budowę lokalu. Umowa zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności powinna zobowiązywać strony do zawarcia, po wybudowaniu lokalu umowy o ustanowienie odrębnej własności tego lokalu, a ponadto powinna zawierać:
1) zobowiązanie osoby ubiegającej się do pokrywania kosztów zadania inwestycyjnego w części przypadającej na jego lokal przez wniesienie wkładu budowlanego określonego w umowie,
2) określenie zakresu rzeczowego robót realizowanego zadania inwestycyjnego, które będzie stanowić podstawę ustalenia wysokości kosztów budowy lokalu,
3) określenie zasad ustalania wysokości kosztów budowy lokalu i terminy wpłat,
4) określenie rodzaju, położenia i powierzchni lokalu oraz pomieszczeń do niego przynależnych, oraz inne warunki wynikające z konkretnego zadania inwestycyjnego,
5) określenie warunków rozwiązania umowy o budowę lokalu w tym możliwość wypowiedzenia przez spółdzielnię terminów i wysokości ustalonych zaliczek /rat/ wpłat członka na wkład budowlany, w przypadku jeżeli w trakcie realizacji inwestycji powstanie konieczność wprowadzenia korekty wnoszonych zaliczek z powodu wzrostu kosztów budowy /§ 41 ust. 2 i statutu/
6) określenie kar umownych oraz innych zasad odpowiedzialności finansowej osoby –ubiegającej się o ustanowienie odrębnej własności za nieterminowe dokonywanie wpłat na poczet kosztów budowy
 
§40
1. Z chwilą zawarcia umowy, o której mowa w § 39, powstaje ekspektatywa odrębnej własności , zwana dalej „ekspektatywą odrębnej własności lokalu". Ekspektatywa odrębnej własności lokalu jest zbywalna, wraz z wkładem budowlanym albo jego wniesioną częścią, przechodzi na spadkobierców i podlega egzekucji. Nabycie ekspektatywy własności obejmuje również wniesiony wkład budowlany albo jego część.
2. Zbycie ekspektatywy odrębnej własności lokalu obejmuje również wniesiony wkład budowlany lub jego część i staje się skuteczne z chwilą przyjęcia nabywcy lub spadkobiercy w poczet członków.
3. Umowa zbycia ekspektatywy odrębnej własności lokalu powinna być zawarta w formie aktu notarialnego.
4. Osoba ubiegająca się o ustanowienie odrębnej własności lokalu wnosi wkład budowlany wg zasad określonych w statucie i umowie o budowę lokalu w wysokości odpowiadającej całości kosztów budowy przypadającej na jej lokal. Jeżeli część kosztów została sfinansowana z zaciągniętego przez spółdzielnię kredytu na sfinansowanie kosztów budowy danego lokalu, Osoba ta obowiązana jest do spłaty tego kredytu wraz z odsetkami i kosztami kredytu w części przypadającej na jego lokal.
5. Wstępne ustalenie kosztu budowy poszczególnych lokali, do których ma być ustanowiona odrębna własność lokali, stanowi podstawę do określenia przez spółdzielnię w umowach o budowę lokali zawieranych z osobami ubiegającymi się o ustanowienie odrębnej własności, wstępnej wysokości wkładu budowlanego oraz wysokości i terminów wnoszenia zaliczek na poczet wkładu.
6. Wnoszenie przez osobę ubiegająca się zaliczek na poczet wkładu budowlanego przypadających do zapłaty w trakcie realizacji inwestycji może być rozłożone na raty.
7. W przypadku rozłożenia części wkładu budowlanego na raty lub sfinansowania części wkładu budowlanego ze środków kredytu bankowego zaciągniętego przez Spółdzielnię, osoba ubiegająca się o ustanowienie odrębnej własności obowiązana jest do spłaty części kredytu przypadającego na jej lokal z tytułu nie wniesionej części wkładu.
8. W sytuacji o której mowa w ust. 7 Spółdzielnia uzależni ustanowienie lub przeniesienie na rzecz osoby ubiegającej się o ustanowienie odrębnej własności prawa odrębnej własności lokalu od ustanowienia na tym prawie hipoteki zabezpieczającej spłatę zadłużenia z tytułu nie wniesionej części wkładu
9. Wysokość wkładu budowlanego i wymaganej zaliczki na wkład oraz wysokość i terminy spłaty rat pozostałej części wkładu budowlanego określa zarząd w oparciu o postanowienia statutu i regulaminu o którym mowa w § 15 ust. 2 statutu.
 
§41
1. Umowa o budowę lokalu ulega rozwiązaniu w wyniku jej wypowiedzenia przez osobę o której mowa w § 39 ust.1 lub Spółdzielnię.
2. Spółdzielnia może wypowiedzieć umowę o budowę lokalu, gdy osoba o której mowa w § 39 ust.1 lub jej następca prawny, z przyczyn leżących po ich stronie, nie dotrzymali tych warunków umowy określonych w § 39 ust.1 pkt.1, 5 i 6 statutu, bez których dalsza realizacja zadania inwestycyjnego lub ustanowienie odrębnej własności lokali wzniesionych w ramach wspólnie realizowanego zadania inwestycyjnego byłoby niemożliwe albo poważnie utrudnione 
3. Wypowiedzenie może nastąpić na 3 miesiące naprzód na koniec kwartału kalendarzowego, chyba że strony postanowią inaczej.
 
§42
1. Spółdzielnia ustanawia na rzecz osoby o której mowa w § 39 ust.1 albo nabywcy ekspektatywę odrębnej własności lokalu najpóźniej w terminie 2 miesięcy po jego wybudowaniu, a jeżeli na podstawie odrębnych przepisów jest wymagane pozwolenie na użytkowanie najpóźniej w terminie 2 miesięcy od uzyskania takiego pozwolenia. Na żądanie członka spółdzielnia ustanawia takie prawo w chwili, gdy ze względu na stan realizacji inwestycji możliwe jest przestrzenne oznaczenie lokalu.
2. Ustanowienie odrębnej własności może nastąpić na rzecz małżonków albo osób wskazanych przez osobę o której mowa w § 39 ust.1 które wspólnie z nią ubiegają się o ustanowienie takiego prawa.
 
§43
1. Umowa o ustanowienie odrębnej własności lokali może być zawarta przez Spółdzielnię łącznie ze wszystkimi osobami które ubiegają się o ustanowienie takiego prawa wraz ze związanymi z nim udziałami w nieruchomości. W takim wypadku wysokość udziałów w nieruchomości wspólnej określa ta umowa.
2. Nieruchomość, z której wyodrębnia się własność lokali, może być zabudowana również więcej niż jednym budynkiem, stosownie do postanowień umowy, o której mowa w ust. 1.
 
§44
1. Spółdzielnia nie może odmówić przyjęcia w poczet członków niebędącego jej członkiem właściciela lokalu podlegającego przepisom ustawy , w tym także nabywcy prawa odrębnej własności lokalu , spadkobiercy, zapisobiercy i licytanta z zastrzeżeniem § 7 ust. 1 
2.Przepisy dotyczące odrębnej własności lokalu stosuje się odpowiednio do ułamkowego udziału we współwłasności garażu wielostanowiskowego.
3. Jeżeli właściciel lokalu zalega długotrwale z zapłatą należnych od niego opłat lub wykracza w sposób rażący lub uporczywy przeciwko obowiązującemu porządkowi domowemu albo przez swoje niewłaściwe zachowanie czyni korzystanie z innych lokali lub nieruchomości wspólnej uciążliwym, Zarząd Spółdzielni na wniosek większości właścicieli lokali w budynku lub budynkach położonych w obrębie danej nieruchomości może w trybie procesu żądać sprzedaży lokalu w drodze licytacji na podstawie przepisów k.p.c. o egzekucji z nieruchomości. Właścicielowi którego lokal został sprzedany nie przysługuje prawo do lokalu zamiennego .
 
§45
Własność domu jednorodzinnego Ustanowienie własności domu jednorodzinnego wymaga wniosku osoby ubiegającej się o ustanowienie tego prawa i uzupełnienia wkładu budowlanego oraz spłaty zobowiązań spółdzielni związanych z budową i rozliczeniem osiedla , w którym dom się znajduje.
 
Rozdział VIII. ZASADY ZASPOKAJANIA POTRZEB LOKALOWYCH 
 
Zasady ustalania kolejności zaspokajania potrzeb lokalowych
 
§46
Osoby ubiegające się o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu i odrębnej własności mają prawo do podpisania umowy o budowę lokalu w każdej nowej inwestycji realizowanej przez spółdzielnię, o ile w wyznaczonym przez Zarząd terminie przystąpi do zawarcia umowy o budowę lokalu.
 
§47
1.O możliwości i terminie przystąpienia do zawarcia umowy, o której mowa w § 46 spółdzielnia powiadamia w sposób następujący:
1) członków oczekujących - pisemnie , lub telefonicznie,
2) pozostałe osoby poprzez zawiadomienie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Spółdzielni, na klatkach schodowych, w internecie i w lokalnym dzienniku.
 
Rozdział IX. ZAMIANA LOKALI.
 
§48
1.Zamiana spółdzielczych lokali mieszkalnych może występować w następujących formach:
1) zamiana cywilna,
2) zamiana spółdzielcza.
2. Zamiana cywilna występuje wyłącznie przy spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu oraz prawie odrębnej własności. Umowa zamiany lokali między zainteresowanymi wymaga formy aktu notarialnego.
3. Zamiana spółdzielcza dokonywana jest w ramach spółdzielni między jej członkami /osobami nie będącymi członkami spółdzielni a posiadającymi tytuł prawny do lokalu/,między członkiem spółdzielni /i osobą posiadającą lokal stanowiący własność innego podmiotu. Uzależniona jest od zgody Zarządu pod względem formalnym i merytorycznym.
 
§49
1. Spółdzielnia jest zobowiązana umożliwić członkom i osobom nie będącymi członkami spółdzielni a posiadającymi tytuł prawny do lokalu w spółdzielni dokonanie zamiany lokali mieszkalnych, użytkowych, domów lub garaży między sobą oraz osobami zajmującymi lokale, domy i garaże nie stanowiące własności Spółdzielni, jeśli spełniają wymogi statutu.
2. Spółdzielnia na wniosek członka lub osoby niebędącej członkiem a posiadającej tytuł prawny do lokalu i w ramach istniejących możliwości może dokonać zamiany lokalu jego mieszkalnego na inny. Zamiana ta polega na ustanowieniu prawa do innego mieszkania w zamian za pozostawienie do dyspozycji spółdzielni mieszkania dotychczasowego.
 
§50
1. Odzyskany przez Spółdzielnię lokal mieszkalny wolny w sensie prawnym może być przez Spółdzielnię zadysponowany na rzecz członka lub osoby nie będącej członkiem a posiadającej tytuł prawny do lokalu w spółdzielni :
1) na warunkach spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu,
2) spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, bądź na warunkach prawa odrębnej własności lokalu. 
2. Po wyczerpaniu ofert przedkładanych osobom wymienionym wyżej spółdzielnia może lokal, o którym mowa w ust.1 sprzedać. Tryb sprzedaży odzyskanego przez Spółdzielnię mieszkania określa regulamin uchwalony przez Radę Nadzorczą. Zasady zamiany lokali określa Regulamin Rady Nadzorczej
 
§51
Przy rozliczeniach z członkami w związku z zamianą mieszkań oraz przy określeniu zobowiązań finansowych z tego tytułu, stosuje się odpowiednio postanowienia Statutu o wnoszeniu i zwrocie wkładów.
 
§52
Spółdzielnia może prowadzić ewidencję wniosków o zamianę mieszkań i udostępniać ją osobom bezpośrednio zainteresowanym.
 
Rozdział X. UŻYWANIE LOKALI.
 
§53
Zasady używania lokali w domach spółdzielczych i nieruchomościach zarządzanych przez Spółdzielnię oraz zasady porządku domowego i współżycia mieszkańców określa regulamin uchwalony przez Radę Nadzorczą.
 
Rozdział XI. NAJEM LOKALI.
 
§54
1. Spółdzielnia może wynajmować lokale mieszkalne wolne w sensie prawnym członkom spółdzielni i osobom nie będącym członkami spółdzielni.
2. Spółdzielnia może wynajmować lokale mieszkalne członkom spółdzielni i osobom nie będącym członkami spółdzielni, do których to lokali nie ustanowiła spółdzielczego prawa do lokali lub prawa odrębnej własności ze względu na brak popytu lub na jego cechy techniczno-użytkowe.
3. Pierwszeństwo wynajęcia lokalu mieszkalnego przysługuje członkom spółdzielni.
4. Po wyczerpaniu ofert przedkładanych członkom spółdzielnia może przedłożyć oferty innym osobom.
5. Oferty przedkładane są w kolejności złożonych wniosków o wynajem lokalu.
6. Tryb wynajmowania lokali mieszkalnych określa regulamin uchwalony przez Radę Nadzorczą.
7. Spółdzielnia może wynajmować osobom fizycznym i prawnym lokale użytkowe.
8. Dobór najemców lokali użytkowych następuje w drodze przetargu przeprowadzonego według zasad określonych przez Radę Nadzorczą.
9. Warunki wynajmu lokali użytkowych są określone w umowie zawieranej przez spółdzielnię z najemcą. Zasady i warunki zawierania tych umów określa Rada Nadzorcza.
10.Spółdzielnia może wynajmować osobom fizycznym i prawnym lokale o innym przeznaczeniu i miejsca postojowe w garażu wielostanowiskowym wolne w sensie prawnym. Wybór najemców lokali użytkowych następuje w drodze przetargu przeprowadzonego według zasad określonych przez Radę Nadzorczą. Warunki najmu określa umowa zawarta w formie pisemnej.
 
Rozdział XII. ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI
 
§55
1. Członkowie spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze prawa do lokali, wnoszą do Spółdzielni opłaty na pokrycie kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości w częściach przypadających na ich lokale, eksploatacji i utrzymania nieruchomości stanowiących mienie Spółdzielni oraz zobowiązań Spółdzielni z innych tytułów. Dotyczy to również kosztów działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej, prowadzonej przez Spółdzielnię, o ile uchwała Walnego Zgromadzenia tak stanowi.
2. Członkowie spółdzielni, będący właścicielami lokali wnoszą do Spółdzielni opłaty na pokrycie kosztów utrzymania ich lokali, eksploatacji i utrzymania nieruchomości wspólnych, eksploatacji i utrzymania" nieruchomości stanowiących mienie Spółdzielni. Dotyczy to również kosztów działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej, prowadzonej przez Spółdzielnię, o ile uchwała Walnego Zgromadzenia tak stanowi.
3. Osoby nie będące członkami Spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali, są obowiązane uczestniczyć w pokrywaniu kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na ich lokale, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie Spółdzielni przez uiszczanie opłat na takich samych zasadach, jak członkowie Spółdzielni.
4. Koszty eksploatacji i utrzymania, o których mowa wyżej obejmują w szczególności koszty administrowania nieruchomością, koszty dostawy energii cieplnej (na potrzeby ogrzewania lokali i podgrzewania wody), dostawy wody i odprowadzania ścieków, wywozu nieczystości, eksploatacji dźwigów, anteny zbiorczej, domofonów oraz odpisy na fundusz remontowy Spółdzielni.
5. W sprawach związanych z przekształceniem prawa do gruntu, co powoduje zwiększenie wkładów budowlanych i mieszkaniowych, decyduje 100 % osób uprawnionych, posiadających tytuł prawny do lokalu w obrębie danej nieruchomości. 
6. Osoby nie będące członkami Spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokalu może zawrzeć ze spółdzielnią umowę o odpłatne korzystanie z usług społeczno - kulturalnych.
7. Opłaty, o których mowa powyżej mogą być wykorzystywane wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem.
 
§56
Koszty eksploatacji i utrzymania nieruchomości wspólnych ustala się proporcjonalnie do udziału właściciela lokalu wyodrębnionego w nieruchomości.
 
§57
1. Wysokość opłat, o których mowa w § 55, jest ustalana na podstawie: 
1) planu kosztów zarządzania nieruchomościami,
2) regulaminu rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi,
3) regulaminu rozliczania kosztów opłat za centralne ogrzewanie, centralną ciepłą wodę i kanalizację.
2. Szczegółowe zasady ustalania planu kosztów zarządzania nieruchomościami oraz regulaminy rozliczania tych kosztów i ustalania wysokości opłat za lokale określa Rada Nadzorcza.
 
§58
1. Różnica między faktycznymi kosztami i przychodami gospodarki zasobami mieszkaniowymi, z zastrzeżeniem ust. 2, zwiększa odpowiednio koszty lub przychody tej gospodarki w roku następnym stosownie do zasad wynikających z §109 ust.2 statutu
2. Różnica między kosztami a przychodami za gaz, wodę, energię elektryczną, c.o. i ciepła do podgrzania wody (nadpłata bądź niedobór) podlega indywidualnemu rozliczeniu między spółdzielnią a poszczególnymi użytkownikami lokali po zakończeniu okresu rozliczeniowego.
 
§59
1. Opłaty, o których mowa w § 55 i odpis na fundusz remontowy, powinny być uiszczane co miesiąc z góry do dnia 15 każdego miesiąca. Na żądanie członka spółdzielni Spółdzielnia jest obowiązana przedstawić kalkulację wysokości opłat.
2. Ó zmianie wysokości opłat Spółdzielnia jest zobowiązana powiadomić członków, co najmniej 14 dni przed upływem terminu wnoszenia opłat, ale nie później niż ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego ten termin. Zmiana wysokości opłat wymaga uzasadnienia na piśmie.
3. Członkowie spółdzielni mogą kwestionować w postępowaniu wewnątrz spółdzielczym lub bezpośrednio na drodze sądowej zasadność zmiany wysokości opłat, o których mowa w § 55 statutu. W przypadku wystąpienia na drogę postępowania sądowego ponoszą oni opłaty w dotychczasowej wysokości.
4. Od nie wpłaconych w terminie należności Spółdzielnia może pobierać ustawowe odsetki. Zarząd może w wyjątkowych wypadkach odstąpić od dochodzenia odsetek, pod warunkiem uregulowania należności głównej.
 
§60
Pożytki i inne przychody z własnej działalności gospodarczej Spółdzielni przeznacza się na pokrycie wydatków związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w zakresie obciążającym członków. Zasady ustalania udziału członków w pożytkach z działalności gospodarczej spółdzielni oraz sposób wykorzystania tych pożytków określa Rada Nadzorcza. Rada Nadzorcza może na wniosek większości właścicieli w budynku lub budynkach położonych w obrębie danej nieruchomości obliczanej według wielkości udziałów w nieruchomości wspólnej - ustalić zwiększenie obciążenia z tego tytułu właścicieli lokali użytkowych, jeżeli uzasadnia to sposób korzystania z tych lokali.
 
§61
1. Za opłaty, o których mowa w § 55, odpowiadają solidarnie z członkami spółdzielni. właścicielami lokali nie będących członkami spółdzielni lub osobami niebędącymi członkami spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali, osoby pełnoletnie stale zamieszkujące z nim w lokalu osoby pełnoletnie, z wyjątkiem pełnoletnich zstępnych pozostających na ich utrzymaniu, a także osoby faktycznie korzystające z lokalu.
2. Odpowiedzialność osób, o których mowa w pkt. 1 ogranicza się do wysokości opłat należnych za okres ich stałego zamieszkiwania lub faktycznego korzystania z lokalu.
 
 
§62
1. Podstawowy zakres obowiązków Spółdzielni w dziedzinie napraw wewnątrz lokali obejmuje naprawy i wymiany:
1) wewnętrznej instalacji wodociągowej do zaworu przed licznikiem, a tam gdzie nie ma licznika do pierwszego zaworu (bez tych zaworów),
2) instalacji gazowej do zaworu w lokalu przed odbiornikiem gazu (bez tego zaworu),
3) instalacji centralnego ogrzewania,
4) instalacji kanalizacyjnej ograniczonego jedynie do pionu kanalizacyjnego,
5) instalacji elektrycznej,
6) instalacji anteny zbiorczej z wyjątkiem osprzętu,
2. Naprawy wewnątrz lokalu nie zaliczone do obowiązków spółdzielni obciążają członków zajmujących te lokale, a w szczególności:
1) naprawy i wymianę podłóg, posadzek, wykładzin podłogowych oraz ściennych, okładzin ceramicznych,
2) naprawy i wymianę okien i drzwi,
3) naprawy urządzeń techniczno-sanitarnych w lokalu łącznie z wymianą tych urządzeń,
4) naprawy przewodów odpływowych urządzeń sanitarnych aż do pionów zbiorczych, w tym niezwłoczne usuwanie ich niedrożności,
5) malowanie lub tapetowanie ścian i sufitów oraz naprawę uszkodzonych tynków, ścian i sufitów,
6) malowanie drzwi i okien, wbudowanych mebli, urządzeń kuchennych, sanitarnych i grzewczych, w celu ich zabezpieczenia przed korozją,
3. Naprawy wszelkich urządzeń wewnątrz lokalu powstałych z winy członka lub osób zamieszkałych obciążają członka spółdzielni.
4. Naprawy wewnątrz lokali zaliczone do obowiązków członka oraz odnowienie lokalu mogą być wykonywane przez spółdzielnię tylko za odpłatnością zainteresowanego członka poza opłatami uiszczanymi za używanie lokalu.
5. W razie awarii wywołującej szkodę lub zagrażającej bezpośrednio powstaniem szkody osoba korzystająca z lokalu jest obowiązana niezwłocznie udostępnić lokal w celu usunięcia awarii. Jeżeli osoba ta jest nieobecna lub odmawia udostępnienia lokalu Spółdzielnia ma prawo wejść do lokalu w obecności funkcjonariusza Policji lub Straży Miejskiej, a gdy wymaga to pomocy straży pożarnej- także przy jej udziale. Jeżeli otwarcie lokalu nastąpiło pod nieobecność pełnoletniej osoby z niego korzystającej Spółdzielnia jest obowiązana zabezpieczyć lokal i znajdujące się w nim rzeczy do czasu przybycia tej osoby. Z czynności tych sporządza się protokół.
6. Po wcześniejszym uzgodnieniu terminu osoba korzystająca z lokalu powinna także udostępnić spółdzielni lokal w celu:
1) dokonania okresowego, a w uzasadnionych wypadkach również doraźnego przeglądu stanu i wyposażenia technicznego lokalu oraz ustalenia zakresu niezbędnych prac i ich wykonania,
2) dokonania odczytów liczników i podzielników kosztów centralnego ogrzewania,
3) zastępczego wykonania przez Spółdzielnię prac obciążających członka spółdzielni albo właściciela lokalu nie będącego członkiem spółdzielni.
7. Szczegółowe zasady napraw wewnątrz lokali określa Rada Nadzorcza w regulaminie obowiązków Spółdzielni i członków.
8. Regulamin porządku domowego w nieruchomościach zarządzanych przez Spółdzielnię według zasad określonych przepisami ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych uchwala Rada Nadzorcza.
 
§63
1. W zakresie nieuregulowanym w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych do prawa odrębnej własności lokalu stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 24.06. 1994 r. o własności lokali Dz. U.2015 r. poz.1892 oraz 2017 poz. 1529 z zastrzeżeniem ust. 2-5.
2. Zarząd nieruchomościami wspólnymi stanowiącymi współwłasność Spółdzielni i właścicieli lokali jest wykonywany przez spółdzielnię, jak zarząd powierzony, o którym mowa w art.18 ust.1. ustawy wymienionej w ust 1 choćby właściciele lokali nie byli członkami spółdzielni.
3. Jednakże przepisów ustawy wymienionej w ust. 1 o wspólnocie mieszkaniowej oraz o zarządzie nieruchomością wspólną nie stosuje się, z wyjątkiem art.18 ust.1 oraz art. 29 ust.1 i ust. 1a tej ustawy, które stosuje się odpowiednio.
4. Uchwałę, o której mowa w art.12 ust.3 ustawy wymienionej w ust.1 podejmuje Rada Nadzorcza na wniosek większości właścicieli lokali w budynku lub budynkach położonych w obrębie danej nieruchomości.
5. W odniesieniu do właścicieli lokali , z żądaniem o którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy wymienionej w ust.1 występuje Zarząd Spółdzielni na wniosek większości właścicieli lokali w budynku lub budynkach położonych w obrębie danej nieruchomości.
 
§64
1. Przez dodatkowe wyposażenie lokali rozumie się nie zaliczane do kosztów inwestycji nakłady poczynione ze środków członków lub innych użytkowników na wyposażenie i wykończenie lokali, mające charakter trwały i podnoszące wartość użytkową lokali.
2. Dodatkowe wyposażenie lokali i wykończenie lokali jeśli nie jest wykonane za pośrednictwem spółdzielni, wymaga zgody spółdzielni wówczas, gdy jest połączone ze zmianami w układzie funkcjonalno-użytkowym lokalu, zmianami konstrukcyjnymi lub zmiana przebiegu pionów instalacyjnych.
3. Nakłady o których mowa w ust.1 nie są zapisywane na wkłady mieszkaniowe i budowlane członków. W przypadku ustania tytułu prawnego do lokalu wartość dodatkowego wyposażenia i wykończenia uwzględniana jest przy ustalaniu wartości rynkowej lokalu.
4. W przypadku przekształcenia tytułu prawnego do lokalu płatności wymagane od użytkownika lokalu z tytułu tego przekształcenia nie mogą obejmować wartości dodatkowego wyposażenia i wykończenia sfinansowanego przez użytkownika lokalu.
 
Rozdział XIII. Rozliczenia w razie wygaśnięcia prawa do lokalu.
 
§65
1. W przypadku wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego Spółdzielnia, z zastrzeżeniem art. 15 i 16 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych ogłasza nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia opróżnienia lokalu, zgodnie z postanowieniami statutu, przetarg na ustanowienie odrębnej własności tego lokalu, zawiadamiając o przetargu w sposób określony w statucie oraz przez publikację ogłoszenia w prasie lokalnej. Pierwszeństwo w nabyciu lokalu mają członkowie, którzy nie mają zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych i zgłoszą gotowość zawarcia umowy o ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności tego lokalu. W przypadku zgłoszenia się kilku uprawnionych, pierwszeństwo ma najdłużej oczekujący. Warunkiem przeniesienia odrębnej własności lokalu na takiego członka jest wpłata wartości rynkowej lokalu.
2. W wypadku wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego Spółdzielnia wypłaca osobie uprawnionej wartość rynkową tego lokalu. Przysługująca osobie uprawnionej wartość rynkowa nie może być wyższa od kwoty, jaką Spółdzielnia uzyska od osoby obejmującej lokal w wyniku przetargu przeprowadzonego przez Spółdzielnię zgodnie z postanowieniami statutu.
3. Z wartości rynkowej lokalu potrąca się przypadającą na dany lokal część zobowiązań spółdzielni związanych z budową (koszty zadania inwestycyjnego), w tym w szczególności nie wniesiony wkład mieszkaniowy. Jeżeli Spółdzielnia skorzystała z pomocy uzyskanej ze środków publicznych lub z innych środków, potrąca się również nominalną kwotę umorzenia kredytu lub dotacji, w części przypadającej na ten lokal oraz kwoty zaległych opłat, o których mowa w § 58 statutu a także koszty określenia wartości rynkowej lokalu.
4. Wynagrodzenie notariusza za ogół czynności notarialnych dokonanych przy zawieraniu umowy oraz koszty sądowe w postępowaniu wieczysto księgowym obciążają członka spółdzielni, na rzecz którego Spółdzielnia dokonuje przeniesienia własności lokalu.
5. Warunkiem wypłaty, o której mowa w ust. 2, jest opróżnienie lokalu.
 
§66
1. W wypadku wygaśnięcia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu Spółdzielnia wypłaca osobie uprawnionej wartość rynkową lokalu. Przysługująca osobie uprawnionej wartość rynkowa, ustalona w sposób przewidziany w ust. 2, nie może być wyższa od kwoty, jaką spółdzielnia uzyska od osoby obejmującej lokal w wyniku przetargu przeprowadzonego przez spółdzielnię, zgodnie z postanowieniami statutu.
2. Z wartości rynkowej lokalu potrąca się nie wniesioną przez osobę, której przysługiwało spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, część wkładu budowlanego, a w wypadku, gdy nie został spłacony kredyt zaciągnięty przez spółdzielnię na sfinansowanie kosztów budowy danego lokalu - potrąca się kwotę niespłaconego kredytu wraz z odsetkami.
3. Warunkiem wypłaty wartości spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu jest opróżnienie lokalu w terminie 3 miesięcy od daty wygaśnięcia prawa do lokalu.
 
§67
1. W przypadku rozwiązania umowy o budowę lokalu przed zawarciem umowy o ustanowienie odrębnej własności lokalu, spółdzielnia zwraca uprawnionej osobie wniesioną część wkładu budowlanego.
2. Jeśli rozwiązanie umowy, o którym mowa w ust. 1, nastąpiło z przyczyn leżących po stronie spółdzielni, należny wkład jest zwracany w terminie uzgodnionym przez strony, nie później niż 12 miesięcy od rozwiązania umowy.
3. Jeśli rozwiązanie umowy, o którym mowa w ust. 1, nastąpiło z przyczyn leżących po stronie członka , należny wkład jest zwracany w terminie 180 dni od dokonania wpłaty przez członka, z którym Spółdzielnia zawarła nową umowę o budowę danego lokalu.
 
Rozdział XIV. PRZEKSZTAŁCANIE TYTUŁÓW PRAWNYCH DO LOKALI.
 
§68
1. Członek, któremu przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, jest uprawniony do żądania, by Spółdzielnia przeniosła na członka własność lokalu na warunkach określonych w § 75
2. Uprawnienie, o którym mowa w ust. 1, nie przysługuje członkom posiadającym spółdzielcze lokatorskie prawa do lokali, których koszt budowy sfinansowany został środkami Krajowego Funduszu Mieszkaniowego.
3. Uprawnienie, o którym mowa w ust. 1, nie przysługuje członkom posiadającym spółdzielcze lokatorskie prawa do lokali w domach dla inwalidów, osób samotnych i innych domach o specjalnym przeznaczeniu posiadanych przez Spółdzielnię.
 
§69
Członek, któremu przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, jest uprawniony do żądania by Spółdzielnia przeniosła na niego własność lokalu.
 
§70
Na pisemne żądanie członka będącego najemcą lokalu użytkowego, w tym garażu, a także najemcy pracowni wykorzystywanej przez twórcę do prowadzenia działalności w dziedzinie kultury i sztuki, który poniósł w pełnym zakresie koszty budowy tego lokalu, albo ponieśli go jego poprzednicy prawni Spółdzielnia jest obowiązana zawrzeć z tą osobą umowę przeniesienia własności lokalu po dokonaniu przez najemcę spłaty zobowiązań określonych §85 i następnych statutu.
 
§71
1. Spółdzielnia jest obowiązana podjąć i realizować prace przygotowawcze w zakresie niezbędnym dla zrealizowania złożonych przez członków i najemców wniosków o przeniesienie własności lokali.
2. Koszty prac przygotowawczych niezbędnych do przeniesienia własności lokali powinny być rozliczane na członków wnioskujących przeniesienie na nich własności lokali. Szczegółowe zasady rozliczania tych kosztów określa regulamin uchwalony przez Radę Nadzorczą.
 
§72
1. Członek lub najemca wnioskujący zmianę tytułu prawnego do lokalu jest obowiązany wpłacić należności warunkujące tę zmianę tytułu, w terminie ustalonym przez Zarząd Spółdzielni. Termin ten powinien być podany w pisemnym zawiadomieniu osoby zainteresowanej.
2. W przypadku wyodrębnienia na własność lokalu termin, o którym mowa w ust. 1, nie może być dłuższy niż 30 dni od zawiadomienia członka lub najemcy o rozpatrzeniu wniosku o przeniesienie własności lokalu.
 
§73
Spółdzielnia powinna przystąpić do podpisania umowy o przeniesienie własności lokalu niezwłocznie po uregulowaniu przez członka lub najemcę należności warunkujących zmianę tytułu prawnego do lokalu.
 
§74
1. Jeśli dla zmiany tytułu prawnego do lokalu jest niezbędne ustalenie przez rzeczoznawcę rynkowej wartości lokalu, koszty tej wyceny ponosi wnioskujący zamianę tytułu prawnego do lokalu, nawet jeśli nie przystąpi do umowy zmieniającej tytuł prawny do lokalu.
2. Koszty zawarcia notarialnej umowy przeniesienia własności lokalu oraz koszty założenia księgi wieczystej dla lokalu oraz wpisu do księgi wieczystej lub inne koszty których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy ponosi członek lub najemca, na którego jest przenoszona własność lokalu.
1. Przeniesienie własności lokalu, do którego członkowi przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego.
 
§75
1. Na pisemne żądanie członka, któremu przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, Spółdzielnia jest obowiązana zawrzeć z tym członkiem umowę przeniesienia własności lokalu po dokonaniu przez niego przed podpisaniem notarialnego aktu przeniesienia własności lokalu:
1) spłaty przypadającej na jego lokal części kosztów budowy będących zobowiązaniami Spółdzielni, o których mowa w § 18 i §19 w tym w szczególności odpowiedniej części zadłużenia kredytowego wraz z odsetkami z zastrzeżeniem pkt 2
2) spłaty nominalnej kwoty umorzenia kredytu lub dotacji w części przypadającej na jego lokal, o ile spółdzielnia skorzystała z pomocy podlegającej odprowadzeniu do budżetu państwa uzyskanej ze środków publicznych lub z innych środków
3) spłaty zadłużenia z tytułu opłat, o których mowa w § 55 ust 1 oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych przeniesienia własności dokonuje się na warunkach finansowych określonych w tej ustawie.
2. Spółdzielnia mieszkaniowa zawiera umowę, o której mowa w ust. 1, w terminie 6 miesięcy od dnia złożenia wniosku przez osobę uprawnioną, chyba, że nieruchomość posiada nieuregulowany stan prawny w rozumieniu art. 113 ust. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami lub Spółdzielni nie przysługuje prawo własności lub użytkowania wieczystego gruntu, na którym wybudowała sama budynek lub wybudowali go jej poprzednicy prawni. 
3. Wynagrodzenie notariusza za ogół czynności notarialnych dokonanych przy zawieraniu umowy, o której mowa w ust. 1, oraz koszty sądowe w postępowaniu wieczysto księgowym obciążają członka spółdzielni, na rzecz którego Spółdzielnia dokonuje przeniesienia własności lokalu.
 
§76
Wpływy z wpłat, o których mowa w § 75 ust 1 pkt.2 przeznacza się na spłatę podlegającego odprowadzeniu do budżetu państwa umorzeniu kredytu obciążającego dany lokal.
 
§77
Po śmierci członka spółdzielni, który wystąpił z żądaniem przeniesienia własności lokalu określonym w § 75 ust. 1 jeżeli brak jest osób uprawnionych; małżonka, dzieci i innych osób bliskich, którym przysługuje roszczenie o przyjęcie do Spółdzielni i zawarcie umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu, jego spadkobiercy mogą żądać przeniesienia na nich własności lokalu, nawet jeżeli żaden z nich nie jest członkiem spółdzielni. W tym przypadku uznaje się, iż wniosek o przeniesienie własności lokalu został złożony w dniu pierwszego wystąpienia z żądaniem przez członka spółdzielni. Jeżeli Spółdzielnia, na mocy jednostronnej czynności prawnej, ustanowiła dla siebie odrębną własność lokalu mieszkalnego, przeniesienie własności lokalu mieszkalnego może nastąpić wyłącznie na rzecz członka, któremu przysługuje spółdzielcze prawo do tego lokalu.
2. Przeniesienie własności lokalu, do którego członkowi przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, użytkowego, garażu
 
§78
1. Na pisemne żądanie osoby, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, Spółdzielnia mieszkaniowa jest obowiązana zawrzeć umowę przeniesienia własności lokalu po dokonaniu:
1) spłaty przypadających na ten lokal części zobowiązań Spółdzielni związanych z budową, w tym w szczególności odpowiedniej części zadłużenia kredytowego spółdzielni wraz z odsetkami;
2) spłaty zadłużenia z tytułu opłat, o których mowa w § 55 ust. 1 i 3 statutu.
2. Spółdzielnia mieszkaniowa zawiera umowę, o której mowa w ust. 1, w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku przez osobę uprawnioną, chyba że nieruchomość posiada nieuregulowany stan prawny w rozumieniu art. 113 ust. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami lub spółdzielni nie przysługuje prawo własności lub użytkowania wieczystego gruntu, na którym wybudowała budynek lub wybudowali go jej poprzednicy prawni.
3. Wszelkie koszty związane z przekształceniem ponosi członek Spółdzielni.
 
§79
Po śmierci osoby, która wystąpiła z żądaniem przeniesienia własności lokalu określonym w art. 17(14) usm, jego spadkobiercy mogą żądać przeniesienia na nich własności lokalu, nawet jeżeli żaden z nich nie jest członkiem spółdzielni. W tym przypadku uznaje się, iż wniosek o przeniesienie własności lokalu został złożony w dniu pierwszego wystąpienia z żądaniem przez tę osobę.
 
§80
Wierzyciel, którego wierzytelność w dniu zawarcia umowy przeniesienia własności lokalu była zabezpieczona hipoteką na ograniczonym prawie rzeczowym, może dochodzić zaspokojenia z lokalu stanowiącego odrębną własność, powstałą w wyniku zawarcia tej umowy.
 
§81
Jeżeli Spółdzielnia, na mocy jednostronnej czynności prawnej, ustanowiła dla siebie odrębną własność lokalu, przeniesienie własności lokalu może nastąpić wyłącznie na rzecz członka, któremu przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do tego lokalu.
 
3. Przeniesienie ułamkowego udziału we współwłasności garażu wielostanowiskowego
 
§82
Na pisemne żądanie osoby, której przysługuje prawo do miejsca postojowego w wielostanowiskowym garażu, Spółdzielnia jest obowiązana przenieść na rzecz tej osoby ułamkowy udział we współwłasności tego garażu, przy zachowaniu zasady, że udziały przypadające na każde miejsce postojowe są równe, po dokonaniu przez niego przed podpisaniem notarialnego aktu przeniesienia ułamkowego udziału we współwłasności garażu wielostanowiskowego spłaty należności według zasad odpowiednio jak w § 78 ust 1.
 
§83
Koszty ustanowienia odrębnej własności wielostanowiskowego garażu stanowiącego współwłasność członków oraz koszty założenia księgi wieczystej dla lokalu i wpisu do księgi wieczystej pokrywają w odpowiednich ułamkowych częściach ci członkowie, na rzecz których spółdzielnia przenosi ułamkowy udział we współwłasności tego garażu zgodnie z art. 17(15) usm.
 
§84
Po śmierci członka spółdzielni, który wystąpił z żądaniem przeniesienia ułamkowego udziału we współwłasności garażu, jego spadkobiercy mogą żądać przeniesienia na nich udziału we współwłasności garażu, nawet jeżeli żaden z nich nie jest członkiem spółdzielni. W tym przypadku uznaje się, iż wniosek o przeniesienie własności lokalu został złożony w dniu pierwszego wystąpienia z żądaniem przez członka Spółdzielni.
 
4.Przekształcanie najmu lokali
 
§85
1. Na pisemne żądanie najemcy lokalu użytkowego, w tym garażu, a także najemcy pracowni wykorzystywanej przez twórcę do prowadzenia działalności w dziedzinie kultury i sztuki, który poniósł w pełni koszty budowy tego lokalu albo ponieśli je jego poprzednicy prawni, Spółdzielnia jest obowiązana zawrzeć z tą osobą umowę przeniesienia własności tego lokalu po dokonaniu przez najemcę spłaty z tytułu udziału w nieruchomości wspólnej oraz spłaty zadłużenia z tytułu świadczeń wynikających z umowy najmu.
2. Wynagrodzenie notariusza za ogół czynności notarialnych dokonanych przy zawieraniu umowy, o której mowa w ust. 1, oraz koszty sądowe w postępowaniu wieczysto-księgowym obciążają osobę, na rzecz której Spółdzielnia dokonuje przeniesienia własności lokalu.
 
§86
Koszty określenia wartości udziału w nieruchomości wspólnej obciążają najemcę, na rzecz którego Spółdzielnia dokonuje przeniesienia własności lokalu. Po śmierci najemcy, który wystąpił z żądaniem przeniesienia własności lokalu określonym w § 85, jeżeli brak osób, które wstępują w stosunek najmu na podstawie art. 691 k.c., jego spadkobiercy mogą żądać przeniesienia na ich własność lokalu, nawet jeżeli żaden z nich nie jest członkiem spółdzielni. W takim przypadku uznaje się, iż wniosek o przeniesienie własności lokalu został złożony w dniu pierwszego wystąpienia z żądaniem przez najemcę.
 
Rozdział XV. POSTĘPOWANIE WEWNĄTRZSPÓŁDZIELCZE.
 
§87
Od uchwały podjętej w sprawie między członkiem, a Spółdzielnią członek może odwołać się w postępowaniu wewnątrz-spółdzielczym. Od uchwał organów Spółdzielni w sprawach między członkiem a Spółdzielnią członkowi przysługuje odwołanie:
1) od uchwały Zarządu do Rady Nadzorczej,
2) od uchwały Rady Nadzorczej do Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni. Jednakże od uchwały Rady Nadzorczej, która zapadła wskutek odwołania członka od uchwały Zarządu, odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków nie przysługuje
 
§88
1. Wnioski członków skierowane do Zarządu, powinny być rozpatrzone przez Zarząd w ciągu 1 miesiąca a jeżeli sprawa wymaga wyjaśnień w ciągu 2 miesięcy od dnia ich złożenia
2. O sposobie załatwienia wniosku Zarząd zawiadamia zainteresowanego członka na piśmie. W razie odmownego załatwienia wniosku Zarząd jest obowiązany podać uzasadnienie i pouczyć członka o prawie wniesienia odwołania do Rady Nadzorczej w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia i o skutkach nie zachowania tego terminu. Jeżeli we wskazanym terminie członek nie złoży odwołania uchwała Zarządu staje się ostateczna.
3. Rada Nadzorcza jest obowiązana rozpatrzyć odwołanie członka najpóźniej w ciągu
3 miesięcy od dnia jego wniesienia i doręczyć odwołującemu się odpis uchwały wraz z jej uzasadnieniem w terminie 14 dni od dnia jej podjęcia. Uchwała Rady Nadzorczej podjęta w trybie odwoławczym jest w postępowaniu .wewnątrz- spółdzielczym ostateczna.
4. Od uchwały Rady Nadzorczej podjętej w pierwszej instancji członkowi przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków terminie 30 dni od dnia doręczenia tej uchwały na piśmie wraz z uzasadnieniem. Odwołanie powinno być rozpatrzone na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Członków jeżeli zostało złożone co najmniej na 30 dni przed jego zwołaniem.
5. O terminie zwołania Walnego Zgromadzenia Członków odwołujący powinien być zawiadomiony pod wskazanym przez niego adresem co najmniej 7 dni przed tym terminem. O uchwale Walnego Zgromadzenia Zarząd zawiadamia członka listem poleconym lub za pokwitowaniem w ciągu 14 dni od daty powzięcia uchwały. Jeżeli odwołanie zostało rozpatrzone odmownie, zawiadomienie powinno zawierać odpis uchwały z uzasadnieniem oraz informacją o sposobie i terminie zaskarżenia uchwały do sądu.
6. Uchwała Walnego Zgromadzenia Członków jest w postępowaniu wewnątrz spółdzielczym ostateczna. Odpis uchwały wraz z jej uzasadnieniem doręcza się odwołującemu się członkowi w terminie 14 dni od jej podjęcia.
7. Organ odwoławczy powinien rozpatrzyć odwołanie wniesione po upływie statutowego terminu, jeżeli opóźnienie nie przekracza sześciu miesięcy, a odwołujący usprawiedliwił je wyjątkowymi okolicznościami.
8. Wniesienie odwołania w postępowaniu wewnątrz spółdzielczym powoduje zawieszenie biegu przedawnienia dla terminów zawitych do dnia zakończenia postępowania, jednakże przez okres nie dłuższy rok od dnia, w którym organ odwoławczy powinien rozpatrzyć odwołanie.
9. Spółdzielnia doręcza członkom wszelkie decyzje na adres ostatnio przez nich podany . Pisma zwrócone na skutek nie zgłoszenia zmiany adresu uważa się za doręczone. Odmowa przyjęcia pisma lub adnotacja poczty „nie podjęto w terminie" wywołuje skutek doręczenia. Skutek doręczenia wywołuje także doręczenie zastępcze określone w art. 138 i 139 kodeksu Postępowania Cywilnego.
10. Postanowienia statutu o postępowaniu wewnątrz-spółdzielczym nie ograniczają dochodzenia przez członków ich praw na drodze sądowej. W przypadku zaskarżenia przez członka uchwały w postępowaniu wewnątrz spółdzielczym i sądowym , postępowanie wewnątrz spółdzielcze ulega umorzeniu.
 
 
Rozdział XVI. ORGANY SPÓŁDZIELNI.
 
§89
1 .Organami Spółdzielni są:
A. Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni,
B. Rada Nadzorcza,
C. Zarząd.
2. Wybory do organów Spółdzielni, o których mowa w ust. 1 dokonywane są w głosowaniu tajnym spośród nieograniczonej liczby kandydatów, Do organów Spółdzielni wchodzą kandydaci, którzy uzyskali kolejno największą liczbę głosów. Przy obliczaniu wymaganej większości głosów dla podjęcia uchwały przez organ Spółdzielni uwzględnia się tylko oddane glosy „za" i „przeciw" uchwale. Odwołanie członka organu następuje także w głosowaniu tajnym.
3. Członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu nie mogą zajmować się interesami konkurencyjnymi wobec Spółdzielni, a w szczególności uczestniczyć jako wspólnicy lub członkowie władz w podmiotach gospodarczych prowadzących działalność konkurencyjną wobec Spółdzielni. Naruszenie zakazu konkurencji stanowi podstawę do odwołania członka rady oraz zarządu oraz powoduje inne skutki prawne przewidziane w odrębnych przepisach. 
4. W wypadku naruszenia przez członka Rady Nadzorczej zakazu konkurencji określonego w ust.6 Rada Nadzorcza może podjąć uchwałę o zawieszeniu członka tego organu w pełnieniu czynności. W takim wypadku Rada Nadzorcza składa niezwłocznie wniosek do Zarządu o umieszczenie w porządku obrad najbliższego Zebrania Przedstawicieli Członków sprawy odwołania zawieszonego w pełnieniu czynności członka Rady Nadzorczej.
5. Nie można być równocześnie członkiem Rady i Zarządu tej samej Spółdzielni
6. W skład Rady Nadzorczej nie mogą wchodzić osoby będące kierownikami bieżącej działalności gospodarczej Spółdzielni lub pełnomocnikami Zarządu oraz osoby pozostające z członkami Zarządu lub kierownikiem bieżącej działalności gospodarczej Spółdzielni w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej i w drugim stopniu linii bocznej.
7. Tryb zwołania posiedzeń organów Spółdzielni oraz sposób i warunki podejmowania uchwał przez te organy określa statut oraz przewidziane w nim regulaminy dla tych organów.
 
§90
A. Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni
1. Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni jest najwyższym organem Spółdzielni. W Walnym Zgromadzeniu biorą udział członkowie spółdzielni osobiście albo przez pełnomocnika. Pełnomocnik nie może zastępować więcej niż jednego członka 
2. Osoby prawne będące członkami spółdzielni biorą udział w Walnym Zgromadzeniu przez ustanowionego w tym celu pełnomocnika. 
3. Pełnomocnictwo powinno być udzielane na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia
4. Lista pełnomocnictw podlega odczytaniu po rozpoczęciu Walnego Zgromadzenia. 
5. Członkowie nie mający zdolności do czynności prawnych lub członkowie z ograniczona zdolnością do czynności prawnych biorą udział w Walnym Zgromadzeniu przez przedstawiciela ustawowego
6. Każdy członek ma jeden głos.
7. Członek ma prawo na Walnym Zgromadzeniu korzystać na własny koszt z pomocy prawnej lub pomocy eksperta. Osoby, z których pomocy korzysta członek , nie są uprawnione do zabierania głosu.
 
§91
Do wyłącznej właściwości Walnego Zgromadzenia należy:
1) uchwalanie kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej,
2) rozpatrywanie sprawozdań Rady Nadzorczej, zatwierdzenie sprawozdań rocznych i sprawozdań finansowych oraz podejmowanie uchwał co do wniosków członków Spółdzielni, Rady Nadzorczej lub Zarządu w tych sprawach i udzielanie absolutorium członkom Zarządu,
3) rozpatrywanie wniosków wynikających z przedstawionego protokołu po lustracyjnego z działalności Spółdzielni oraz podejmowanie uchwał w tym zakresie,
4) podejmowanie uchwał w sprawie podziału nadwyżki bilansowej lub sposobu pokrycia strat,
5) podejmowanie uchwal w sprawie zbycia nieruchomości, zbycia zakładu lub innej wyodrębnionej jednostki organizacyjnej,
6) podejmowanie uchwal w sprawie przystąpienia do innych organizacji gospodarczych oraz występowania z nich,
7) oznaczenie najwyższej sumy zobowiązań jakie Spółdzielnia może zaciągnąć,
8) podejmowanie uchwał w sprawie połączenia się spółdzielni, podziału Spółdzielni oraz likwidacji Spółdzielni,
9) rozpatrywanie w postępowaniu wewnątrz spółdzielczym odwołań od uchwał Rady Nadzorczej,
10) uchwalanie zmian statutu,
11) podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia lub wystąpienia Spółdzielni ze związku oraz upoważnienie Zarządu do podejmowania działań w tym zakresie,
12) wybór delegatów na zjazd związku, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona,
13) wybór członków Rady Nadzorczej i ich odwoływanie,
14) uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej, regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia oraz zasad wynagradzania jej członków,
15) decydowanie o wyodrębnieniu osiedli pod względem organizacyjnym i gospodarczym oraz zasadach gospodarki finansowej tych osiedli.
 
§92
1. Walne Zgromadzenie Członków zwołuje Zarząd raz w roku w terminie 6 miesięcy po upływie roku obrachunkowego.
2. Walne Zgromadzenie Członków może być zwołane z ważnych powodów przez Zarząd w każdym czasie.
3. Zarząd obowiązany jest zwołać Zebranie Członków, także na żądanie:
1) Rady Nadzorczej, 
2) przynajmniej 1/10 członków jednak nie mniej niż 100 członków.
4. Żądanie zwołania Walnego Zgromadzenia powinno być złożone na piśmie z podaniem celu jego zwołania.
5. Walne Zgromadzenie w przypadkach wskazanych w ust. 3 powinno być zwołane w takim terminie, aby mogło się odbywać w ciągu 4 tygodni od dnia wniesienia żądania. Jeżeli to nie nastąpi, zwołuje je Rada Nadzorcza. W przypadku nie zwołania Walnego Zgromadzenia przez organy Spółdzielni, zwołuje je Związek Rewizyjny, w którym spółdzielnia jest zrzeszona lub Krajowa Rada Spółdzielcza na koszt Spółdzielni.
6. Projekty uchwał i żądania zamieszczenia ich w porządku obrad mogą również żądać Zarząd, Rada Nadzorcza i członkowie pod warunkiem wystąpienia z tym żądaniem na 14 dni przed terminem zebrania.
 
§93
1. O czasie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni spółdzielnia powiadamia Związek Rewizyjny i Krajową Radę Spółdzielczą na piśmie co najmniej na 21 dni przed terminem zebrania. Członkowie spółdzielni powinni być zawiadomieni w formie pisemnego ogłoszenia na tablicach informacyjnych, zaś członkowie oczekujący poprzez ogłoszenia w dzienniku lokalnym.
2. Zawiadomienie, o którym mowa w ust.1 powinno nadto zawierać informację o miejscu wyłożenia wszystkich sprawozdań i projektów uchwał, które będą przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia . 
3. Projekty uchwał powinny być wykładane na co najmniej 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.
4. Członkowie mają prawo zgłaszać projekty uchwał, o których mowa w ust.3 w terminie do 15 dni przed dniem posiedzenia Walnego Zgromadzenia. Projekt uchwały zgłaszanej przez członków spółdzielni musi być poparty przez co najmniej 10 członków. Członek ma prawo zgłaszania poprawek do projektów uchwal nie później niż na 3 dni przed posiedzeniem Walnego Zgromadzenia.
 
§94
1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad podanym do wiadomości członków w terminach i w sposób określony przepisami statutu. Nie dotyczy to podjęcia uchwały o odwołaniu członka Zarządu w związku z nie udzieleniem mu absolutorium.
2. Walne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał /ważne/ bez względu na liczbę obecnych członków.
3. Uchwały są podejmowane zwykłą większością głosów z wyjątkiem spraw dla, których ustawa prawo spółdzielcze przewiduje większość kwalifikowaną a mianowicie:
1) większości 3/4 głosów dla uchwały o likwidacji Spółdzielni i przywrócenia działalności Spółdzielni po postawieniu jej w stan likwidacji,
2) większości 2/3 dla podjęcia uchwały o zmianie statutu w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej przed upływem kadencji, w sprawie połączenia spółdzielni.
4. Głosowanie odbywa się jawnie z wyjątkiem wyborów do organów Spółdzielni i odwołania członków Rady Nadzorczej zarządu oraz delegata na zjazd związku, w którym jest zrzeszona.
5. Obrady Walnego Zgromadzenia otwiera przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny upoważniony członek Rady.
6. Walne Zgromadzenie wybiera prezydium. Skład prezydium oraz tryb jego powołania oraz obrad Walnego Zgromadzenia określa Regulamin uchwalony przez walne Zgromadzenie.
7. Uchwały Walnego Zgromadzenia obowiązują wszystkich członków i organy Spółdzielni.
8. Członek spółdzielni i Zarząd może zaskarżyć do sądu Każdą uchwałę z powodu jej niezgodności z prawem, postanowieniami statutu, dobrymi obyczajami lub w godząca w interesy spółdzielni albo mającą na celu pokrzywdzenie jej członka.
9. Powództwo o uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia winno być wniesione w ciągu 6 tygodni od dnia Walnego Zgromadzenia, jeżeli zaś powództwo wnosi członek nieobecny na Walnym Zgromadzeniu na skutek jego wadliwego zwołania w ciągu 6 tygodni od dnia powzięcia wiadomości przez tego członka o uchwale, nie później niż przed upływem roku od dnia odbycia Walnego Zgromadzenia .
 
§95
1. Z obrad Walnego Zgromadzenia i sporządza się protokół, który podpisują przewodniczący i sekretarz Walnego Zgromadzenia
2. Protokoły są jawne dla członków spółdzielni, przedstawicieli, Związku Rewizyjnego, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona oraz Krajowej Rady Spółdzielczej.
 
§96
Szczegółowy tryb obradowania i podejmowania uchwał Zgromadzenie.
 
§97
B. RADA NADZORCZA
1. Rada Nadzorcza składa się od 5 do 7 członków wybieranych w głosowaniu tajnym przez Walne Zgromadzenie spośród członków Spółdzielni.
2. Jeżeli członkiem spółdzielni jest osoba prawna do Rady Nadzorczej może być wybrana osoba nie będąca członkiem spółdzielni wskazana przez osobę prawną.
3. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata począwszy od Walnego Zgromadzenia Członków spółdzielni , na którym została wybrana
4. Nie można być członkiem Rady Nadzorczej dłużej niż przez kolejne 2 kadencje Rady Nadzorczej.
5. Nie może być członkiem Rady Nadzorczej osoba będąca pracownikiem spółdzielni. Uchwała w sprawie wyboru takiej osoby jest nieważna
 
§98
1. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa z upływem kadencji na którą został wybrany, lub z chwilą wyboru nowej Rady Nadzorczej.
2. Utrata mandatu przed upływem kadencji następuje w przypadkach:
1) odwołania przez organ, który dokonał wyboru
2) zrzeczenia się mandatu
3) ustania członkostwa w Spółdzielni.
4) zawarcia ze spółdzielnia umowy o pracę .
3. Na miejsce członka Rady Nadzorczej, który utracił mandat wchodzi następny z listy kandydatów, który uzyskał w wyborach największą ilość głosów. W przypadku braku takiej możliwości Walne Zgromadzenie wybiera członka Rady Nadzorczej na najbliższym zebraniu z ważnością mandatu do końca kadencji.
 
§99
1. Do zakresu działania Rady Nadzorczej należy:
1) Uchwalanie planów gospodarczych i programów działalności społecznej światowo-kulturalnej, przedsięwzięć inwestycyjnych,
2)  Nadzór i kontrola działalności Spółdzielni poprzez:
a) analizę okresowych sprawozdań oraz sprawozdań finansowych z uwzględnieniem przestrzegania praw członków,
b) dokonywanie okresowych ocen wykonania przez Spółdzielnię jej zadań gospodarczych, przy uwzględnieniu przestrzegania praw członków,
c)  przeprowadzanie kontroli nad sposobem załatwiania przez zarząd wniosków organów Spółdzielni i jej członków.
3) Podejmowanie uchwał w sprawie nabycia nieruchomości oraz nabycia zakładu lub innej jednostki organizacyjnej, 
4) Podejmowanie uchwał w sprawie zabezpieczenia kredytu w formie hipoteki na nieruchomości, dla potrzeb której przeznaczone będą środki finansowe pochodzące z tego kredytu, po uzyskaniu pisemnej zgody większości członków spółdzielni, których prawa związane są z tą nieruchomością,
5) Podejmowanie uchwał w sprawie przystępowania do organizacji społecznych oraz występowania z nich,
6) Zatwierdzanie struktury organizacyjnej Spółdzielni,
7) Rozpatrywanie skarg na działalność Zarządu,
8) Składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań zawierających w szczególności wyniki kontroli i ocenę sprawozdań finansowych,
9) Podejmowanie uchwał w sprawach czynności prawnych dokonywanych między Spółdzielnią, a członkiem Zarządu lub dokonywanych przez Spółdzielnię w interesie członka zarządu oraz reprezentowanie spółdzielni przy tych czynnościach. Do reprezentowania spółdzielni wystarczy dwóch członków Rady Nadzorczej przez nią upoważnionych,
10) Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego,
11) Wybór i odwoływanie członków Zarządu,
12) Podejmowanie uchwał w sprawach wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu, zawieszenia członka Rady Nadzorczej w pełnieniu czynności oraz uchwał na wniosek większości właścicieli lokali zamieszkujących w budynku obliczonej wg wielkości udziałów w nieruchomości wspólnej w sprawach zwiększenia obciążeń właścicieli lokali użytkowych położonych w tym budynku z tytułu eksploatacji nieruchomości wspólnej,
13) Uchwalanie zasad gospodarki finansowej spółdzielni oraz innych zasad określonych w statucie, 
14) Nadzór nad wykonywaniem zaleceń polustracyjnych,
15) Zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków w warunkach określonych, w statucie. 
16) Uchwalanie regulaminów określonych w statucie a w szczególności:,
1) zasad rozliczania kosztów inwestycji mieszkaniowych i ustalania wartości
początkowej lokali,
2) rozliczania kosztów dostawy ciepła do lokali oraz pobierania opłat za
centralne ogrzewanie i podgrzewanie wody,
3) sprzedaży mieszkań odzyskanych przez Spółdzielnię,
4) zlecania dostaw lub usług obcym wykonawcom,
5) wynajmu lokali mieszkalnych i użytkowych,
6) porządku domowego,
7) zarządu,
8) rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi,
9) zamiany mieszkań,
 
§100
1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady lub w razie jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego, co najmniej raz na trzy miesiące.
2. Posiedzenie Rady Nadzorczej może być również zwołane na wniosek 3 członków Rady Nadzorczej lub na wniosek Zarządu w terminie 2 tygodni od dnia zgłoszenia wniosku.
3. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad podanym do wiadomości członkom Rady w formie pisemnej na co najmniej 7 dni przed posiedzeniem Rady.
4. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały jedynie w obecności co najmniej połowy składu Rady określonego statutem.
5. W posiedzeniach Rady, jej prezydium oraz komisji mogą uczestniczyć z głosem doradczym członkowie zarządu oraz inne zaproszone osoby. 
6. Zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej określa uchwała Walnego Zgromadzenia Członków, z zastrzeżeniem iż wynagrodzenie to nie może być wyższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę, o którym mowa w ustawie o minimalnym wynagrodzeniu za pracę ( tj. 2017.847.)
 
§101
1. Rada powołuje Prezydium w składzie : przewodniczący , zastępca, sekretarz .
2. Zadaniem Prezydium Rady Nadzorczej jest organizowanie pracy Rady i koordynowanie jej działalności oraz działalności poszczególnych komisji stałych Rady.
3. Rada Nadzorcza może powołać ze swego składu komisje stałe lub czasowe oraz dokonuje wyboru prezydium komisji.
4. Prezydium i komisje Rady Nadzorczej maja charakter pomocniczy dla Rady i nie mogą podejmować żadnych decyzji ani formułować wiążących zaleceń pod adresem członków, organów Spółdzielni czy pracowników.
5. W celu wykonania swych zadań Rada Nadzorcza może żądać od Zarządu, członków i pracowników spółdzielni wszelkich sprawozdań, wyjaśnień, przeglądać księgi i dokumenty oraz sprawdzać bezpośrednio stan majątku Spółdzielni.
6. Ze swej działalności Rada Nadzorcza składa Walnemu Zgromadzeniu sprawozdanie
 
§102
Szczegółowe zasady organizacji pracy Rady, strukturę tryb zwoływania posiedzeń, obradowania, podejmowania uchwał oraz inne sprawy określa regulamin uchwalony przez Walne Zgromadzenie.
 
§103
C. ZARZĄD
1. Zarząd składa się z 1-3 członków, w tym Prezesa, jego zastępcy, oraz członka zarządu wybieranych spośród członków spółdzielni.
2. Członek Zarządu powinien posiadać umiejętność kierowania i organizowania pracy.
3. Członków Zarządu wybiera i odwołuje Rada Nadzorcza.
4. Odwołanie wymaga pisemnego uzasadnienia. Odwołanie członka Zarządu nie narusza jego uprawnień wynikających ze stosunku pracy.
5. Z członkami Zarządu zatrudnionymi w Spółdzielni Rada Nadzorcza nawiązuje stosunek pracy na podstawie umowy o pracę, stosownie do wymogów Kodeksu Pracy.
 
§104
1. Zarząd kieruje działalnością Spółdzielni oraz reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do kompetencji Zarządu należy podejmowanie wszelkich decyzji nie zastrzeżonych w ustawie lub statucie dla innych organów.
3. Zarząd składa sprawozdanie ze swej działalności Radzie Nadzorczej i Walnemu Zgromadzeniu Członków.
4. Oświadczenie woli za Spółdzielnię składają dwaj członkowie Zarządu lub jeden członek Zarządu i pełnomocnik.
5. Zarząd działa kolegialnie na odbywanych okresowo posiedzeniach, zwoływanych przez prezesa zarządu, a w czasie jego nieobecności przez zastępcę prezesa, co najmniej raz na 2 miesiące.
 
§105
1. Zarząd może udzielić jednemu z członków Zarządu lub innej osobie pełnomocnictwa do czynności prawnych związanych z kierowaniem, bieżącą działalnością gospodarczą Spółdzielni lub jej wyodrębnionej organizacyjnie i gospodarczo jednostki, a także pełnomocnictwa do dokonywania czynności określonego rodzaju i czynności szczególnych.
2. Udzielenie pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych związanych z kierowaniem bieżącą działalnością gospodarczą Spółdzielni lub jej wyodrębnionej organizacyjnie jednostki wymaga uprzednio zgody Rady Nadzorczej.
 
§106
Szczegółowy zakres kompetencji, podział czynności w Zarządzie oraz zasady organizacji pracy Zarządu zawiera regulamin Zarządu uchwalony przez Radę Nadzorczą.
 
Rozdział XVII. GOSPODARKA SPÓŁDZIELNI.
 
§107
1. Spółdzielnia prowadzi działalność na zasadach rozrachunku ekonomicznego i na podstawie planów opracowanych przez zarząd i zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą.
2. Różnica między kosztami i przychodami Spółdzielni z tytułu zarządzania nieruchomościami zwiększa odpowiednio przychody lub koszty eksploatacji i utrzymania nieruchomości w roku następnym
 
§108
1. Fundusze własne Spółdzielni stanowią:
1) fundusz udziałowy,
2) fundusz zasobowy,
3) fundusz wkładów mieszkaniowych i budowlanych.
2. Spółdzielnia tworzy fundusze celowe:
1) fundusz remontowy, na remonty zasobów mieszkaniowych, powstający z odpisów wnoszonych przez członków i właścicieli lokali nie będących członkami . Spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali. Odpisy na ten fundusz obciążają koszty gospodarki Spółdzielni zasobami mieszkaniowymi. 
2) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
3. Inne fundusze celowe mogą być tworzone na podstawie uchwał Rady Nadzorczej.
4. Szczegółowe zasady tworzenia i gospodarowania funduszami, o których mowa w ust. 1 i ust.2 pkt.1 określa Rada Nadzorcza, a w ust.2 pkt. 2 i ust. 3 określa regulamin uchwalony przez Zarząd Spółdzielni.
5. Straty Spółdzielni są pokrywane w następującej kolejności:
- z funduszu zasobowego,
- z funduszu udziałowego,
- z funduszu wkładów mieszkaniowych i budowlanych,
- z funduszu na remonty. Byłemu członkowi nie przysługuje udział w funduszu
zasobowym i innym majątku Spółdzielni.
 
§109
1. Spółdzielnia rozlicza działalność statutową bez wynikowo.
2. Zaciągnięcie przez Spółdzielnię kredytu lub pożyczki wymaga zgody Rady Nadzorczej 
 
Rozdział XII. DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA, OŚWIATOWA l KULTURALNA.
 
§110
Zasady rozliczania kosztów działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej prowadzonej przez Spółdzielnię i ustalenia obciążeń finansowych członków z tego tytułu określa Rada Nadzorcza.
 
Rozdział XIII. PRZEPISY PRZEJŚCIOWE l KOŃCOWE.
 
§111
 
Postanowienia niniejszego Statutu nie naruszają praw już nabytych.
 
§112
1. W razie likwidacji Spółdzielni pozostała do dyspozycji Walnego Zgromadzenia członków Spółdzielni część majątku Spółdzielni jest dzielona między członków w ten sposób, że każdy z nich otrzymuje jednakową kwotę za każdy pełny rok członkostwa w Spółdzielni. W podziale majątku uczestniczą na tych zasadach także byli członkowie Spółdzielni.
2. Likwidator odpowiada wobec Spółdzielni za szkodę wyrządzoną działaniem lub zaniechaniem sprzecznym z prawem lub postanowieniami statutu Spółdzielni, chyba że nie ponosi winy.
 
§113
W przypadku wniosku właścicieli mieszkań o wydzielenie się ze Spółdzielni i założenie nowej spółdzielni lub powstanie wspólnoty mieszkaniowej, koszty związane z procedurą organizacyjną i techniczną tego wyodrębnienia ponoszą wnioskodawcy, z zastrzeżeniem art. 108 b § 6 Ustawy prawo spółdzielcze.
 
§114
1. Spółdzielnia podlega lustracji według aktualnie obowiązujących w tym zakresie przepisów.
2. Zarząd obowiązany jest na żądanie członka Spółdzielni udostępnić mu do wglądu protokół lustracji oraz wnioski po lustracyjne i informacje o ich realizacji.
 
§115
W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Statucie mają zastosowanie: ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych i przepisy prawa spółdzielczego. 
 
§116
1.Uchwalony przez Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni w dniu 28 czerwca 2018 r niniejszy statut wchodzi w życie z dniem wpisu go do Krajowego Rejestru Sądowego.
2. Traci moc statut uchwalony dnia 21.11.2007 r. 

SM Geodeci

ul.Cegielniana 16A/38, 35-310 Rzeszów
tel. (017) 853-66-53
e-mail: geodeci@rze.pl

www.smgeodeci.pl
www.spoldzielniageodeci.pl