Spółdzielnia Mieszkaniowa GEODECI

Spółdzielnia Mieszkaniowa

Regulamin Rozliczenia Inwestycji

REGULAMIN ROZLICZANIA INWESTYCJI pod nazwą "KIELANÓWKA"
 
§ 1
 
I . ZAKRES ZADANIA INWESTYCYJNEGO.
 
Zadanie inwestycyjne pod nazwą: Kielanówka składające się z trzech budynków wielorodzinnych wraz z infrastrukturą oraz podziemnymi miejscami postojowymi, realizowane przez Spółdzielnię Mieszkaniową Lokatorsko -Własnościową GEODECI w Rzeszowie.
 
§ 2
 
II. ZAKRES TYTUŁÓW PRAWNYCH DO LOKALI.
 
1. Budynki określone w § 1 realizowane będą przez Spółdzielnię w celu ustanowienia na rzecz członków prawa odrębnej własności do lokalu . 2. Tytuł lokalu o którym mowa w ust. 1 jest określony w umowie o budowę lokalu.
 
§ 3
 
III. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA INWESTYCJI.
 
1. Zdanie inwestycyjne określone w § 1 finansowanie będzie w własnych środków członków Spółdzielni ubiegających się o prawo do lokalu , wpłacanych jako zaliczki (raty ) na wkład budowlany. 2. Jeżeli członek Spółdzielni nie wniesie w terminie wymaganych zaliczek (rat) na wkład budowlany i Spółdzielnia zaciągnie kredyt na finansowanie budowy lokali, członek obowiązany jest uczestniczyć w spłacie tego kredytu wraz z odsetkami w części przypadającej na jego lokal.
 
§ 4
 
IV. ZASADY USTALANIA KOSZTÓW BUDOWY INWESTYCJI (LOKALI) - WKŁADU BUDOWLANEGO
 
1. Członek oczekujący na ustanowienie na jego rzecz tytułu do lokalu, o którym mowa w § 2 zobowiązany jest uczestniczyć w kosztach budowy lokalu przez wniesienie wkładu budowlanego. 2. Wkład budowlany odpowiada całości kosztów przypadających na dany lokal mieszkalny , podziemne miejsce parkingowe i infrastrukturę techniczną. 3. Wkłady budowlane ustala się wstępnie przed rozpoczęciem realizacji inwestycji na podstawie dokumentacji projektowo - kosztorysowej. 4. Zaliczkę na wkład budowlany wnosi się w wysokości kosztu przygotowania inwestycji tj.: kosztu zakupu terenu, dokumentacji projektowej, kosztów geodezyjnych, geologicznych, przed rozpoczęciem realizacji inwestycji. 5. Pozostałą część członek winien wnieść systemem ratalnym przed zasiedleniem lokalu, w trakcie trwania budowy. 6. Od nieterminowych wpłat zaliczek na wkład budowlany oraz kwot wynikających z wstępnego i ostatecznego rozliczenia zadania inwestycyjnego spółdzielnia nalicza odsetki ustawowe. 7. Ostateczne rozliczenie następuje po ustaleniu rzeczywistego członkowskiego kosztu budowy.
 
§ 5
 
Szczegółowe zasady i terminy wnoszenia wpłat na wkład budowlany określa umowa zawarta między Zarządem Spółdzielni a członkiem zakwalifikowanym do otrzymania lokalu.
 
§ 6
 
1. Przez koszt budowy rozumie się rzeczywiste poniesione nakłady finansowe na realizację zadania inwestycyjnego niezależnie od źródła pochodzenia środków finansowych . 2. Na koszty zadania inwestycyjnego składają się : 1/ koszty bezpośrednie, które obejmują nakłady finansowe związane z wzniesieniem samych budynków / obiektów / wraz z przyłączami ; 2/ koszty pośrednie , które obejmują nakłady finansowe na : a/ dokumentację projektową, b/ badania geodezyjne i geologiczne, d cena nabycie gruntu wraz z opłatami aktu notarialnego oraz opłatami związanymi z prawem własności, d/ zagospodarowanie terenu / zieleń, mała architektura, drogi, chodniki i parkingi osiedlowe, e/ nadzór inwestycyjny, nadzór autorski, narzut kosztów ogólnych spółdzielni, f/ koszty infrastruktury technicznej : sieci kanalizacji sanitarnej, sieci kanalizacji deszczowej, sieci wodociągowej, sieci centralnego ogrzewania, sieci energetycznej, sieci telefonicznej, sieci telewizyjnej i sieci internetowej, g/ odsetek od kredytów inwestycyjnych, h/ inne koszty związane z realizacją, które mogą powstać , a których nie można przewidzieć przy uchwalaniu niniejszego regulaminu. 1. Członkowski koszt budowy jest to ogół kosztów bezpośrednich i pośrednich, jakie spółdzielnia poniosła na realizację inwestycji w raz z podatkiem VAT (zg, z obowiązującymi przepisami). 2. Rozliczenie kosztów inwestycji ( wkładu budowlanego) dokonuje się po zakończeniu inwestycji i ustaleniu wszystkich rzeczywistych poniesionych kosztów na jej realizację z uwzględnieniem współczynnika atrakcyjności ze względu na położenie lokalu.
 
§ 7
 
1. Zadaniem inwestycyjnym podlegającym rozliczeniu z członkami jest taki zakres inwestycji, który stosownie do zawartych umów z członkami umożliwia przekazanie mieszkań lub innych lokali użytkowych do eksploatacji / zasiedlenia/. 2. Określając wielkość zadania inwestycyjnego należy uwzględnić warunki techniczne, technologiczne i organizacyjne dopuszczenia obiektu do eksploatacji.
 
V. USTALENIE CZŁONKOWSKIEGO KOSZTU BUDOWY ORAZ WKŁADU BUDOWLANEGO.
 
§ 8
 
1. Koszty zostają wyliczone przez wykonawcę oddzielnie : 1 m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych podziemnego miejsca postojowego 2. Wstępny i ostateczny koszt budowy podlega zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą. 3. Wkład budowlany na dany lokal ustala się mnożąc członkowski koszt budowy lm2 przez powierzchnię danego lokalu. 4. Wyliczony członkowski koszt budowy z wyłączeniem kosztów poniesionych na infrastrukturę techniczną i kosztów nabycia gruntów jest korygowany współczynnikiem atrakcyjności z tytułu położenia lokali mieszkalnych na różnych kondygnacjach. Współczynniki dla poszczególnych lokali w budynkach A i B i C przedstawiono załącznikach do niniejszej umowy.
 
§ 9
 
Wymagany wkład ustalony wstępnie członek zobowiązany jest wnieść przed objęciem lokalu.
 
§ 10
 
Ustalony w oparciu o postanowienia Regulaminu członkowski koszt budowy jest podstawą do 1/ ustalenia wkładów budowlanych i zaliczek na te wkłady, 2/ rozliczenia z członkami z tytułu wniesionych wkładów i zaliczek na te wkłady 3/ rozliczenia z bankiem kredytów zaciągniętych na realizację inwestycji.
 
§ 11
 
Jeżeli w wyniku „ ostatecznego rozliczenia kosztów budowy" powstanie różnica pomiędzy „wstępnie „ ustaloną wysokością wkładu budowlanego , zaliczki na wkład budowlany, a kosztami rzeczywistymi na przyznany członkowi lokal, rozliczenie z tego tytułu przeprowadzi Zarząd Spółdzielni po rozliczeniu zadania, a członek Spółdzielni ma obowiązek uregulować wkład budowlany do wysokości wynikającej z rozliczenia.
 
VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 
§ 12
 
1. Regulamin uchwalony został przez Radę Nadzorczą w dniu 29.05.2008 r. 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia i ma zastosowanie do rozliczenia inwestycji pod nazwą „Kielanówka". 
 
Rzeszów, 2008-05-29 
 
Regulamin zatwierdzony Uchwalą Rady Nadzorczej Nr 5/2008

SM Geodeci

ul.Cegielniana 16A/38, 35-310 Rzeszów
tel. (017) 853-66-53
e-mail: geodeci@rze.pl

www.smgeodeci.pl
www.spoldzielniageodeci.pl

 

 

stat4u